Vilkår og betingelser for brug af Visa Virtual Card

VIGTIG INFORMATION: Disse vilkår og betingelser („Vilkår“) regulerer brugen af kortet (som defineret nedenfor), som leveres af Larstal Limited, et selskab i Storbritannien med registreret kontor på Victoria House, 178- 180 Fleet Road, Fleet, England, GU51 4DA, („vi“, „os“ eller „vores“) til enhver person, hvis ansøgning vi godkender („dig“ eller „din“).

Disse vilkår udgør en bindende kontrakt og gælder kun for din brug af dit Virtuelle Visa-kort udstedt af Wallester AS i henhold til en licens fra Visa („kortet“). Disse vilkår supplerer den særskilte kundeaftale, som du som bruger indgår med din kortudsteder Wallester AS, som findes på følgende link Wallester ASTerMS og betingelser. 

Disse vilkår supplerer også T&C-aftale („Generelle vilkår“) accepteret af dig til brug af din Larstal-konto. I tilfælde af uoverensstemmelse eller uoverensstemmelse mellem disse vilkår og de generelle vilkår, har disse vilkår forrang.

1. Definitioner. 

Adgangsoplysninger“ betyder dit brugernavn, adgangskode, udfordringsspørgsmål og andre sikkerheds- eller adgangsoplysninger, der kræves for at få adgang til eller bruge dit kort eller Larstal-konto.

Gældende lov“ betyder enhver lov, regel eller regulering fra en føderal, statslig, kommunal eller udenlandsk eller lokal regering eller enhver regel eller regulering af ethvert clearinghus eller netværk, der er involveret i transaktionen, som gælder for det produkt og tjenester, der leveres til dig i henhold til disse vilkår.

Kort“ betyder dit virtuelle Visa-kort udstedt af Wallester AS.

Kortnummer“ betyder det unikke 16-cifrede nummer, der er præget på dit virtuelle kort, hvis det er relevant, og som bruges til at identificere dit kort.

Korttransaktion (er)“ betyder at bruge dit kort til at betale for varer og tjenester online eller over telefonen.

Kortindehaver“ betyder den person, der er bemyndiget til at bruge kortet. Kun én kortindehaver er tilladt pr. Kort.

Udsteder“ betyder Wallester AS.

Vi“ eller“Larstal“ betyder Larstal Limited og dens efterfølgere, overdragere og tilknyttede selskaber.

Larstal-konto“ betyder den digitale tegnebogskonto, du har åbnet hos Larstal, og hvorigennem du får adgang til midler til brug med dit kort.

Larstal-kontotransaktioner“ Med henblik på disse vilkår betyder alle betalinger til eller ud af din Larstal-konto, der ikke involverer brug af kortet. For at undgå tvivl er Larstal-kontotransaktioner ikke dækket af disse vilkår og er tjenester, der leveres til dig i henhold til de generelle vilkår.

Dig“ og“dit“ betyder den person, der har anmodet om Kortet og er autoriseret til at bruge Kortet som fastsat i disse Vilkår.

 1. Virtuelt kort. noget tekst
  1. Kortet udstedes af Wallester i eurovaluta og er ikke et gavekort eller gavekort, heller ikke et kreditkort. Kortet kan ikke indløses til kontanter, er ikke til videresalg og må ikke overføres eller tildeles. Det kan annulleres, tilbagekaldes eller tilbagekaldes til enhver tid uden forudgående varsel i henhold til gældende lov.
  2. Kortet er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug. Du anerkender og forpligter dig til kun at bruge dit kort til køb af varer og/eller tjenester og/eller onlinebetalinger. Vi kan lukke din Larstal-konto og/eller dit kort, hvis vi fastslår, at det bruges til forretningsformål eller andre formål. Vi kan nægte at behandle enhver korttransaktion, som vi mener kan være i strid med disse vilkår og/eller gældende lovgivning.
  3. Kortet kan bruges til at få adgang til og bruge penge gemt på din Larstal-konto. Du kan bruge kortet på et hvilket som helst sted, hvor Visa-acceptmærket vises, herunder butikker, restauranter, online eller telefonisk. Larstal forbeholder sig retten til at annullere eller suspendere dit kort til enhver tid af en eller anden grund.
  4. Du anerkender og accepterer, at den værdi, der er tilgængelig for at bruge med dit kort, er begrænset til de midler, der opbevares på din Larstal-konto.
  5. Du må ikke bruge dit kort eller din Larstal-konto til at få kontanter overalt, inklusive en automatisk tæller eller en hvilken som helst salgsenhed.

3. Gebyrer og grænser 

3.1. Hvis det er relevant, opkræver vi dig de gebyrer, der er angivet i gebyrplanen, der findes på hjemmesiden eller mobilappen. Da denne plan kan ændres fra tid til anden i overensstemmelse med denne klausul („Gebyrer“), accepterer du, at ethvert beløb, der skal betales til os i henhold til disse vilkår, kan trækkes fra dit kort eller Larstal-konto uden yderligere varsel. Vi forbeholder os endvidere retten til at ændre vores gebyrer med to (2) måneders varsel givet til dig via hjemmesiden eller mobilappen eller via e-mail, før sådanne ændringer træder i kraft. Sådanne fradrag kan foretages når som helst, og uden at vi underretter dig, men disse vil blive afspejlet i oplysningerne på din Larstal-konto.

3.2. Dit kort er underlagt visse forbrugstransaktionsgrænser. Du kan finde flere oplysninger om disse transaktionsbegrænsninger på hjemmesiden eller mobilappen eller ved at kontakte support på support@larstal.com. Vi forbeholder os retten til at øge eller sænke din grænse til enhver tid eller tilføje yderligere begrænsninger til din brug af kortet efter eget skøn uden varsel til dig, undtagen som krævet ved lov, af sikkerheds-, risiko- eller andre grunde.

4. Adresse- eller navneændringer 

Alle oplysninger, du giver under onboarding-processen for et kort eller på et hvilket som helst tidspunkt derefter, skal være fuldstændige, nøjagtige og sandfærdige. Du er ansvarlig for at holde din mailing

adresse, e-mail-adresse, telefonnummer, og andre kontaktoplysninger med os opdateret. Hvis du har brug for at foretage ændringer i din profil, efter at dit kort er blevet udstedt, kan du opdatere dine oplysninger ved at logge ind på din Larstal-konto eller ved at kontakte Larstal Support Team.

5. Kontosikkerhed 

5.1. Du bør ikke dele dit virtuelle kortnummer, dets kortbekræftelsesværdi „CVV“ og/eller udløbsdatoer med nogen. Send ikke dine virtuelle kortoplysninger i en e-mail eller sms. Sørg for, at dine virtuelle kortoplysninger er sikret med kryptering, når du bruger dit virtuelle kort til at udføre transaktioner over internettet eller trådløse netværk.

5.2. Du er ansvarlig for at opretholde tilstrækkelig sikkerhed og kontrol over dit kort eller andre oplysninger, som du bruger til at få adgang til din Larstal-konto. Hvis du ved eller har mistanke om, at dit kort eller kortnummer er blevet tabt, stjålet eller på anden måde kompromitteret, bedes du straks informere Larstal ved at kontakte supportteamet eller rapportere dit kort mistet eller stjålet på din Larstal-konto eller via mobilappen (hvis og når det er tilgængeligt). Enhver unødig forsinkelse kan resultere i, at du er ansvarlig for eventuelle tab, hvor din undladelse af at underrette os er forsætlig eller groft uagtsom. Hvis du har mistanke om, at dit kort bliver brugt af en anden, skal du også kontakte politiet og rapportere hændelsen.

6. Autoriserede brugere 

Du må ikke anmode om et ekstra kort til en anden person.

7. Brug af dit kort 

7.1. Hver gang du bruger dit kort, giver du os tilladelse til at reducere den tilgængelige værdi på dit kort med transaktionsbeløbet og eventuelle gældende gebyrer. Du må ikke overskride mængden af tilgængelige midler på dit virtuelle kort gennem en individuel transaktion eller en række transaktioner. Vi kan midlertidigt „fryse“ dit kort og/eller Larstal-konto og forsøge at kontakte dig, hvis vi bemærker transaktioner, der er usædvanlige eller virker mistænkelige.

7.2. Du anerkender og accepterer, at du ved at oprette et kort bemyndiger Larstal til at overføre de midler, der er deponeret på din Larstal-konto, til dit kort som angivet i dette afsnit, indtil du blokerer eller opsiger kortet. Når kortet bruges til en transaktion hos en forhandler, sendes en anmodning om godkendelse til os fra en forhandler. Vi godkender kun anmodningen, hvis du har tilstrækkelige midler på din Larstal-konto til at gennemføre hele transaktionen. Midlerne vil derefter blive debiteret fra din Larstal-konto eller fra dit kort for transaktionsbeløbet.

7.3. Medmindre andet er angivet heri, kan du bruge dit kort, så længe den samlede værdi af din korttransaktion og eventuelle gældende gebyrer ikke overstiger den værdi, der er tilgængelig på din Larstal-konto, og din Larstal-konto er i god status.

7.4. Visse typer transaktioner kan være forbudt. Hvis du har spørgsmål om, hvilke transaktioner der er forbudte, bedes du kontakte supportteamet.

7.5. I tilfælde af udenlandske eller grænseoverskridende transaktioner vil den internationale valutakurs, der er fastsat i Visas franchiseregler for at afvikle transaktionen, blive anvendt. Den anvendte kurs er bindende for dig, og du har ingen ret til at bestride eller sætte spørgsmålstegn ved en sådan valutakurs. Ændringer i måden, hvorpå valutakursen konverteres, træder i kraft uden varsel.

8. Kontosaldi 

8.1. Du er ansvarlig for at holde styr på din disponible saldo på kortet. Det er vigtigt at kende mængden af tilgængelige midler på dit kort, før du udfører en transaktion. Hvis du ikke har tilstrækkelige midler til rådighed på dit kort til at dække transaktionsbeløbet, vil transaktionen blive afvist. Justeringer kan foretages på dit kort/Larstal-konto for at vende en fejl, afspejle en forhandlerjustering eller løse en tvist vedrørende en transaktion, der er bogført på dit kort/Larstal-konto. Larstal er berettiget til at tilbagekalde den ukorrekte kredit eller debitering til enhver tid uden dit samtykke. Du er ansvarlig over for Larstal og accepterer at acceptere og overholde Larstals instruktioner med hensyn til tilbageføring af enhver urimelig gevinst, du har opnået som følge af det samme. Du vil blive informeret om en sådan tilbageførsel af Larstal.

8.2. Negative saldi er under ingen omstændigheder tilladt. Du må ikke foretage eller forsøge at foretage korttransaktioner, der overstiger mængden af midler, der er tilgængelige på din Larstal-konto. Hvis et køb overtager dine disponible midler eller de kortgrænser, der gælder fra tid til anden, vil transaktionen blive afvist.

9. Ingen garanti vedrørende varer eller tjenester som relevant; Returnering og refusion 

9.1. Larstal er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheden, lovligheden eller andre aspekter af varer eller tjenester, du køber med dit kort. Eventuelle tvister eller problemer med varer eller tjenester, du køber med dit kort, skal rettes til de forhandlere eller enkeltpersoner, som varerne og tjenesterne blev købt fra.

9.2. Hvis du af en eller anden grund er berettiget til refusion for varer eller tjenester opnået med dit kort, accepterer du at acceptere kreditter til din Larstal-konto for sådanne refusioner og accepterer den respektive forhandlers refusionspolitik. Handelsrefusioner i et beløb svarende til eller mindre end beløbet for den tilsvarende debitering vil blive leveret til Larstal til bogføring på Larstal-kontoen, når den modtages. Larstal har ingen kontrol over, hvornår en købmand sender en refusionstransaktion; der kan være en forsinkelse mellem datoen for refusionstransaktionen og den dato, hvor refusionsbeløbet krediteres din Larstal-konto. Hvis du har spørgsmål om en refusion, der ikke er blevet sendt til din Larstal-konto, skal du kontakte den forhandler, hvor du foretog købet. Alle sådanne tvister skal behandles og håndteres direkte med den erhvervsdrivende, som disse varer eller tjenester blev købt af.

10. Kortudløb 

10.1. Med forbehold af gældende lovgivning må du kun bruge dit kort indtil kortets udløbsdato. Udløbsdatoen identificeres på det virtuelle kortbillede, der vises på din Larstal-konto.

10.2. Efter udløb eller annullering af dit kort eller opsigelse af disse vilkår, vil du ikke være i stand til at bruge dit kort.

10.3. Hvis der er en positiv saldo på dit kort ved udløbet, kan vi tilbageføre resterende midler til din Larstal-konto. Hvis du har brug for at spærre dit kort af en eller anden grund, bedes du kontakte vores kundeservice på support@larstal.com.

11. Kvitteringer 

11.1 En registrering af dine korttransaktioner vil altid være tilgængelig for dig på din Larstal-konto. Du bør altid få en kvittering fra forhandleren på det tidspunkt, hvor du foretager et køb eller en transaktion ved hjælp af dit kort og beholde, verificere og afstemme dine transaktioner og kvitteringer. Larstal er ikke ansvarlig for at levere en kvittering for transaktioner, der er indledt ved brug af kortet, som du skulle have fået fra en forhandler.

12. Suspension og opsigelse 

12.1. Larstal kan lukke eller suspendere din Larstal-konto og/eller dit kort til enhver tid af en eller anden grund (se Generelle vilkår). Enhver sådan lukning eller suspension vil opsige eller suspendere din mulighed for at bruge dit kort.

12.2. Du accepterer ikke at bruge eller tillade andre at bruge et udløbet, tilbagekaldt, annulleret, suspenderet eller på anden måde ugyldigt kort.

12.3. Larstal er ikke ansvarlig over for dig på grund af utilgængeligheden af de midler, der kan være forbundet med dit kort eller Larstal-konto, medmindre det kræves i henhold til gældende lov.

12.4. Du kan til enhver tid annullere dit kort, din Larstal-konto eller disse vilkår ved at underrette support@larstal.com. Annullering eller suspension af disse vilkår påvirker ikke nogen af vores rettigheder eller dine forpligtelser, der opstår i henhold til disse vilkår forud for en sådan annullering eller suspension, herunder eventuelle verserende transaktioner.

12.5. Hvis kortet forbliver inaktivt (uden transaktion) mere end 60 dage, forbeholder AstroPay sig retten til at annullere kortet straks efter de 60 dage.

13. Ansvar og skadesløsholdelse 

13.1. Hvis vi ikke overholder disse vilkår, er vi ansvarlige for tab eller skade, du lider, som er et forudsigeligt resultat af vores overtrædelse af disse vilkår eller vores uagtsomhed, men vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, der ikke kan forudses. Tab eller skade kan forudses, hvis det er en åbenbar konsekvens af vores overtrædelse, eller hvis det blev overvejet af dig og os, da du aktiverede din Larstal-konto og/eller dit kort.

13.2. Vi er ikke ansvarlige, hvis: (a) uden vores skyld, du ikke har tilstrækkelige midler til rådighed på dit kort til at udføre transaktionen; (b) omstændigheder uden for vores kontrol (såsom brand, oversvømmelse, vandskade, strømsvigt, strejke, arbejdskonflikt, computernedbrud, telefonafbrydelse eller naturkatastrofe) forhindrer eller forsinker overførslen på trods af rimelige forholdsregler truffet af os; (c) systemet fungerede ikke korrekt, og du vidste om problemet når du initierede transaktionen; (d) midlerne på din Larstal-konto er underlagt juridisk proces eller er ellers ikke tilgængelig for transaktioner; (e) forhandleren nægter at acceptere dit kort; (f) hvis adgangen til dit kort er blevet blokeret, efter at du har rapporteret

dit kort er mistet eller stjålet; (g) hvis vi har grund til at tro, at transaktionen er uautoriseret; (h) transaktionen kan ikke gennemføres, fordi dit kort er udløbet eller annulleret; eller (i) enhver anden undtagelse angivet i disse vilkår.

13.2. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse vilkår eller som krævet i gældende lov, har hverken Larstal eller vores respektive tilknyttede selskaber, officerer, direktører, medarbejdere eller agenter eller andre parter, som Larstal har indgået kontrakt med for at tilbyde kortet, Larstal-kontoen eller relaterede tjenester, noget ansvar eller ansvar for indirekte, hændelige, følgeskader, særlige, eksemplariske eller strafferetlige skader, hvad enten det er baseret på uagtsomhed, forsætlig forseelse, erstatning, kontrakt eller enhver anden retsteori eller for eventuelle skader på grund af tab af data, tab af indkomst, fiasko til at realisere forventede indtægter eller besparelser, tab af fortjeneste eller ethvert andet økonomisk eller økonomisk tab, som i hvert tilfælde opstår som følge af eller på nogen måde relateret til kortet, Larstal-kontoen, produkter eller tjenester købt ved hjælp af kortet eller disse vilkår (samt enhver relateret eller forudgående aftale, som du måtte have haft med os).

13.3. Vi er ikke ansvarlige for uautoriserede eller ukorrekt udførte korttransaktioner i tilfælde af, at korttransaktionen blev påvirket af unormale og uforudsigelige omstændigheder uden for vores rimelige kontrol, eller hvor vi handlede i overensstemmelse med en juridisk eller lovgivningsmæssig forpligtelse.

13.4. På vores anmodning accepterer du at forsvare, skadesløse og holde os og vores moderselskaber, datterselskaber og andre tilknyttede virksomheder og vores og deres medarbejdere, entreprenører, officerer og direktører skadesløse mod ethvert krav, søgsmål, erstatning, omkostninger, retssager, bøder, sanktioner, ansvar og udgifter (herunder, uden begrænsning, rimelige advokatsalærer), der opstår som følge af din overtrædelse af disse vilkår, gældende lov eller tredjeparts rettigheder eller dine rettigheder bedrageri eller forsætlig forseelse. Vi forbeholder os ret til at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert spørgsmål, der er underlagt skadesløsholdelse fra din side, i hvilket tilfælde du vil samarbejde om at hævde ethvert tilgængeligt forsvar.

13.5. Denne klausul skal overleve annulleringen af disse vilkår.

 1. Yderligere forpligtelser for brugeren. noget tekst
  1. Vi kan nægte at godkende transaktioner eller brug af kortet, der kan overtræde disse vilkår, eller hvis vi har rimelig grund til at mistænke, at du eller en tredjepart har begået eller planlægger at begå bedrageri eller anden ulovlig eller uautoriseret brug af kortet. Ikke desto mindre er vi ikke part i nogen korttransaktioner, og vi fraskriver os ethvert ansvar for eventuelle fejl, overtrædelser, handlinger eller undladelser fra forhandlernes side i forbindelse med korttransaktionerne.
  2. Din mulighed for at bruge eller få adgang til kortet kan lejlighedsvis blive afbrudt, for eksempel hvis vi har brug for vedligeholdelse af vores systemer.
  3. Du er enig:
 1. at kun bruge Kortet til lovlige formål og til enhver tid overholde alle gældende love og disse vilkår
 2. ikke at forsøge at opdage nogen kildekode, der er inkluderet i webstedet eller mobilappen eller Larstal-kontoen, uploade malware, vira eller anden uautoriseret objektkode eller kildekode til vores systemer eller på anden måde forstyrre eller forstyrre driften af tjenesten;
 3. ikke at kopiere, tilpasse, reverse engineering, dekompilere, adskille, ændre, tilpasse eller foretage fejlrettelser på webstedet eller mobilappen helt eller delvist, undtagen i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov.

15. Adskillelighed 

Hvis en domstol finder en bestemmelse i disse vilkår ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil en sådan konstatering ikke gøre resten af disse vilkår ugyldige eller uhåndhævelige. I videst muligt omfang skal enhver sådan bestemmelse anses for at være ændret for at blive gjort eksigibel eller gyldig; hvis en sådan bestemmelse ikke kan ændres, skal den dog blive slettet, og alle andre bestemmelser i disse vilkår i alle andre henseender forbliver gyldige og håndhævelige.

16. Ændring og annullering 

16.1. Vi kan ændre eller ændre vilkårene og betingelserne i disse vilkår til enhver tid, underlagt gældende lov. Du vil blive underrettet om enhver ændring på den måde, der kræves i henhold til gældende lov, og ved at offentliggøre en opdateret version af disse vilkår på hjemmesiden og/eller mobilappen. Hvis ændringen foretages af sikkerhedsmæssige årsager, eller hvis avanceret underretning ikke er påkrævet i henhold til gældende lov, kan vi implementere en sådan ændring uden forudgående varsel. Du kan til enhver tid afslutte disse vilkår og annullere dit kort ved at logge ind på din Larstal-konto eller ved at kontakte supportteamet.

16.2. Din annullering af disse vilkår påvirker ikke nogen af vores rettigheder eller dine forpligtelser, der opstår i henhold til disse vilkår forud for opsigelsen.

16.3. Ved opsigelse af disse vilkår af en eller anden grund kan vi fortsætte med at behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med vilkårene i vores fortrolighedspolitik og cookiemeddelelse, alt efter hvad der er relevant, i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

16.4. Vilkårene, der gælder fra datoen for opsigelsen, vil overleve og fortsat gælde for alle aspekter af din brug af webstedet eller mobilappen inden opsigelsen, herunder dine kontooplysninger, din tilgængelige saldo, og eventuelle udestående korttransaktioner.

17. Oplysninger om din ret til at bestride fejl 

 1. Kontaktoplysninger

Hvis du mener, at din transaktionshistorik er forkert med hensyn til en korttransaktion, eller hvis du har brug for flere oplysninger om en korttransaktion, der er angivet i transaktionshistorikken på din Larstal-konto, kan du kontakte supportteamet på support@larstal.com. For fejl eller potentielle fejl i din Larstal-konto, der ikke er relateret til kortet, bedes du se Larstal-kontoens brugsbetingelser.

 1. Kortfejl

„Kortfejl“ omfatter, men er ikke begrænset til, følgende: i. En korttransaktion, som du ikke har godkendt.

ii. En duplikattransaktion, som du ikke godkendte. iii. En tilbagevendende korttransaktion, som du havde annulleret før korttransaktionen fandt sted.

iv. En forkert korttransaktion.

I forbindelse med en kortfejl skal du kontakte os uden unødig forsinkelse (dvs. så snart du bliver opmærksom på problemet). Vi vil ikke holdes ansvarlige for eventuelle kortfejl, der blev udført uautoriseret eller forkert, hvis du ikke har kontaktet os uden unødig forsinkelse - under disse omstændigheder kan du blive holdt ansvarlig. Vi skal høre fra dig senest seksti (60) dage efter den dato, hvor du åbnede din Larstal-konto vedrørende en kortfejl, eller hvis kortfejlen kunne ses i din korttransaktionshistorik.

I din klage skal du medtage:

 1. Dit navn, adresse og kortnummer
 2. Hvorfor du mener, at der er en fejl, og det involverede beløb;
 3. Omtrentlig når fejlen fandt sted; og
 4. Alle andre nødvendige oplysninger, der kan bevise eksistensen af kortfejlen.

Med forbehold af, at du underretter os uden unødig forsinkelse, vil vi afgøre, om der opstod en fejl inden for ti (10) hverdage efter at have hørt fra dig, og vi vil rette eventuelle fejl omgående. Hvis vi har brug for mere tid, kan vi dog tage op til femogfyrre (45) dage at undersøge din klage eller spørgsmål. Vi fortæller dig resultaterne inden for tre (3) hverdage efter afslutningen af vores undersøgelse. Hvis vi beslutter, at der ikke opstod nogen kortfejl, eller du har handlet svigagtigt eller med forsæt eller grov uagtsomhed undladt at holde dine Larstal-kontooplysninger sikre, krediterer vi ikke noget beløb til din Larstal-konto og/eller kan fratrække beløbet for korttransaktionen fra dit kort eller Larstal-konto, hvis det er relevant. Hvis du ikke har tilstrækkelig saldo til fradraget, skal du straks tilbagebetale beløbet til os efter anmodning. Tværtimod, hvis vi beslutter, at der opstod en kortfejl, krediterer vi dig det tilsvarende beløb på din Larstal-konto.

For at undgå tvivl inkluderer kortfejl ikke købers anger, problemer med kvaliteten, sikkerheden, lovligheden eller ethvert andet aspekt af varer eller tjenester, du køber med dit kort, eller hvis du ikke modtager disse varer eller tjenester, eller rutinemæssige forespørgsler om saldoen på din Larstal-konto eller en anmodning om dokumentation eller andre oplysninger til din registrering eller skattemæssige formål.

C. Dit ansvar for uautoriserede korttransaktioner

En uautoriseret korttransaktion opstår, når dit kort bruges, og det blev ikke godkendt af dig og gavnede dig ikke. For eksempel, hvis nogen får adgang til dit virtuelle kort svigagtigt eller uden dit samtykke og bruger dit kort til at få adgang til penge på din Larstal-konto, er der sket en uautoriseret korttransaktion. En korttransaktion, der bruges af en person, som du har givet adgang til dit kort, og som derefter bruger dit kort uden din viden eller tilladelse, betragtes ikke som uautoriseret. Du er ansvarlig for transaktioner foretaget i en sådan situation.

Du accepterer at udøve rimelig kontrol over dit kort- og adgangsoplysninger. Hvis du mener, at dit kort eller adgangsoplysninger er gået tabt eller stjålet, eller hvis du mener, at der er foretaget transaktioner på din Larstal-konto uden din tilladelse ved brug af dit kort, skal du straks informere Larstal.

18. Diverse 

18.1. Vi kan til enhver tid overføre alle eller nogen af vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til enhver tredjepart (herunder ved fusion, konsolidering eller erhvervelse af hele eller væsentligt alle vores forretninger og aktiver i forbindelse med disse vilkår), men dette vil ikke påvirke dine rettigheder eller vores forpligtelser i henhold til disse vilkår.

18.2. Du må ikke tildele eller overføre dit kort og dine forpligtelser i henhold til disse vilkår. Vi giver ikke afkald på vores rettigheder ved at forsinke eller undlade at udøve dem, helt eller delvist, på noget tidspunkt. Uanset ovenstående er disse vilkår bindende for dig, dine autoriserede brugere, dine arvinger, dine eksekutorer, administratorer, værger, personlige repræsentanter eller kurator i konkurs.

18.3. Intet i disse Vilkår er beregnet til, eller skal fortolkes således, at det etablerer eller indebærer noget partnerskab eller joint venture eller et forhold mellem hovedperson og agent mellem dig og os eller udgøre nogen af dig eller os som agent for den anden part, eller bemyndige dig eller os til at indgå eller indgå forpligtelser for eller på vegne af den anden part.

18.4. Hvert af afsnittene i disse vilkår fungerer separat. Hvis en domstol eller relevant myndighed beslutter, at nogen af dem er ulovlige, forbliver de resterende afsnit i fuld kraft og virkning.

18.5. Hvis vi undlader at insistere på, at du udfører nogen af dine forpligtelser i henhold til disse vilkår, eller hvis vi ikke håndhæver vores rettigheder over for dig, eller hvis vi forsinker med at gøre det, betyder det ikke, at vi har givet afkald på vores rettigheder over for dig og vil ikke betyde, at du ikke behøver at overholde disse forpligtelser. Hvis vi giver afkald på en misligholdelse fra din side, vil vi kun gøre det skriftligt, og det betyder ikke, at vi automatisk vil give afkald på eventuelle senere misligholdelser fra din side.

18.6. Disse vilkår leveres til dig på engelsk. Hvor vi har leveret en oversættelse af disse vilkår til dig, accepterer du, at en sådan oversættelse kun leveres til din bekvemmelighed, og at den engelsksprogede version af disse vilkår vil regulere dit forhold til os. Hvis der er nogen modsigelse mellem den engelsksprogede version af disse vilkår og enhver oversættelse, har den engelsksprogede version forrang.

18.7 Vi har ikke noget ansvar i henhold til, eller anses for at være i strid med, disse vilkår for eventuelle forsinkelser eller manglende opfyldelse af nogen af vores forpligtelser i henhold til disse vilkår, der skyldes en force majeure-begivenhed.

19. Gældende lov og jurisdiktion 

19.1. Disse vilkår og enhver tvist eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med dem eller dets genstand eller dannelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav) skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales.

19.2. Hver part accepterer uigenkaldeligt, at domstolene i England og Wales har enekompetence til at bilægge enhver tvist eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår eller deres genstand eller dannelse (herunder tvister eller krav uden for kontraktforhold). Hvis du er bosiddende i Nordirland eller Skotland, kan du også anlægge sag i henholdsvis Nordirland eller Skotland.

20. Klagehåndtering 

20.1. Hvis du ønsker at indgive en klage eller et spørgsmål om kortet, kan du sende os en e-mail på support@larstal.com, med korte detaljer om din klage og telefonnummer og e-mail-adresse knyttet til din Larstal-konto eller anmode om vores klageformular og sende til vores service e-mail-adresse på formularen.

21. Meddelelser 

21.1. Du accepterer og accepterer, at vi kan sende meddelelser til dig skriftligt til den e-mail-adresse og/eller mobilnummer, der er knyttet til din Larstal-konto. Du kan ændre det samme fra tid til anden.

21.2. Du accepterer, at vi kan give dig meddelelser og andre oplysninger i forbindelse med din konto og kortet via e-mail eller ved at offentliggøre meddelelser på hjemmesiden eller mobilappen.