T&C (for juridiske enheder)

Disse vilkår og betingelser („Vilkår“) regulerer brugen af Betalingsbehandlingstjenesterne (som defineret nedenfor), som leveres af Larstal Denmark ApS, et dansk aktieselskab med hjemsted på Frederiksborggade 15 3, 1360 København („Behandler“) til den enhed, der er angivet i Handelsaftaleformularen, hvis ansøgning er godkendt.

Ved at acceptere disse Vilkår anerkender og forstår Forhandleren, at Databehandleren er en autoriseret e-pengeinstitutlicens under Finanstilsynet. Databehandleren udsteder e-penge og opbevarer Brugerne og Forhandlerens midler på adskilte konti, der ejes af kreditinstitutter i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den danske konsoliderede lov nr. 2710 af 7. december 2021 („den danske betalingslov“) finder anvendelse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt i nærværende Vilkår.

 1. Definitioner og fortolkning
  1. Følgende definitioner skal have følgende betydning:
“Kontoindehaver Data” betyder kontonummeret, navnet, adressen og enhver anden relevant information om Kontoindehaveren, der kræves fra tid til anden af Processoren for at behandle den foreslåede Transaktion;
“Kontoindehaver” betyder personen i Territoriet, i hvis navn en konto er registreret hos Processoren;
"Accelereret Afregning" betyder, at Processoren forskudt til Handlen midler fra Kundens Transaktioner efter Handlens anmodning (ikke tidligere end et vist antal kalenderdage (angivet i Bilag A) fra den dag Transaktionen er foretaget og ikke senere end Tilgængelighedsdatoen).
“Berørt Land” har den betydning, der er specificeret i Klausul 11.8;
“Berørte Tjenester” har den betydning, der er specificeret i Klausul 11.7;
“Aftale” betyder disse Vilkår, Handlens Aftaleformular og de bilag, der er vedhæftet dertil;
“Gældende Lovgivning” betyder al gældende lovgivning, regler, enhver og alle direktiver og/eller retningslinjer fra enhver gældende regulerende eller statslig myndighed, der vedrører (alt efter sammenhængen) hver Parts forretning og forpligtelser i henhold til og/eller i medfør af denne Aftale, herunder de højeste standarder og internationale praksisser inden for den specifikke industri, som Handlen opererer i;
“AstroPay Forudbetalt Kort/Voucher” betyder en virtuel Forudbetalt Voucher, der drives af Processoren, som giver en person mulighed for at bruge det forudbetalte beløb og, hvor det er tilladt, at modtage Udbetalingskort;
“Autorisationskode” betyder et identifikationsnummer, som gives af Processoren til Handlen, hvilket angiver, at betalingen for en bestemt Transaktion er blevet autoriseret;
“Autorisationsdata” betyder alle de data, som Processoren kræver at blive sendt af Handlen (inklusive Kontoindehaver data eller Kortholder Data), inden Processoren autoriserer en Transaktion i overensstemmelse med Klausulerne 8.1 og 8.2 nedenfor;
“Autorisationsanmodning” betyder anmodningen om, at betaling tages for en bestemt Transaktion, som foretages i overensstemmelse med Klausul 8.1 nedenfor;
“Autoriseret Transaktion” betyder en Transaktion, der overholder kravene i Klausul 8.5 nedenfor;
“Tilgængelighedsdato” betyder den dato, hvor de midler, der er specificeret i Klausul 6.2.1, vil være tilgængelige for betaling, hvilket vil være efter et vist antal kalenderdage (angivet i Bilag A) er forløbet fra modtagelsen af betalingen gennem Betalingsbehandlingstjenesterne;
“Bank” betyder en bank, hvor Processoren har en konto, som skal være underlagt regulering som en finansiel institution af dens respektive nationale finansielle tilsynsmyndighed eller myndigheder;
“Arbejdsdag” betyder enhver dag bortset fra: (i) en lørdag eller søndag; (ii) en ferie og/eller; (iii) en dag, hvor bankinstitutioner er autoriseret ved lov EU ved en regulerende ordre til at være lukket;
“Kort” betyder et debetkort, et kreditkort eller AstroPay Forudbetalt Voucher, alt efter hvad der er relevant;
“Kortholder” betyder indehaveren af et Kort;
“Kortforening” betyder enhver organisation ejet af en finansiel institution, der licenserer bank kredit- eller debetkortprogrammer;
“Kortdata” betyder i forhold til et Kort: Kortnummer, Kortets udløbsdato, Kortets sikkerhedskode (CVV), beløb og Kortets valuta, alt efter hvad der er relevant;
“Kortholder Data” betyder Kortdata og enhver anden relevant information om en Kortholder eller deres Kort, der kræves fra tid til anden af Processoren for at behandle den foreslåede Transaktion;
“Udbetalinger” betyder det beløb, der overføres af Processoren til en Kundes Bankkonto, debetkort eller kreditkort, som kan gælde, efter Handlens instruktion og Udbetalingskort som defineret nedenfor;
“Udbetalingskort” betyder en ny AstroPay Forudbetalt Voucher udstedt til en Kunde som følge af en tilbagetrækning og identificerbar gennem et unikt transaktionsnummer;
“Udbetalingskommission” betyder gebyret betalt af Processoren til Handlen baseret på summen af alle de effektive Udbetalingskort udstedt til Kortholdere som bestemt i Bilag A;
“Udbetalingsgebyr” betyder gebyret, der fratrækkes af Processoren til Handlen baseret på summen af alle de effektive Udbetalinger foretaget;
Chargebacks betyder en omstændighed, hvor Kunden hævder, at produkterne og/eller tjenesterne ikke blev modtaget og derfor kræver tilbagebetaling af den betaling, der blev foretaget for det produkt og/eller tjeneste, eller når Kunden erklærer, at købet ikke er foretaget af ham selv; Parterne er hermed uigenkaldeligt enige om, at alle og enhver chargebacks, uanset om de er svigagtige eller ej, skal dækkes af Handlen.
“Fortrolige Oplysninger” betyder alle oplysninger eller forretningshemmeligheder, herunder uden begrænsning alle detaljer om Autorisationsdata og Kontoindehaverens eller Kortholderens betalinger eller Kontoindehavernes, Kortholdernes eller Handlens Transaktioner behandlet herunder, markeds- eller forretningsdata eller software, der vedrører Parterne eller som bliver tilgængelig for den anden Part i løbet af denne Aftales løbetid;
“Kunde” betyder en person beliggende i Territoriet, der ønsker at foretage køb fra Handlere gennem Betalingsbehandlingstjenesterne;
“Databeskyttelseslovgivning” betyder al gældende databeskyttelses- og privatlivslovgivning, der er gældende fra tid til anden i Databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018) og den generelle databeskyttelsesforordning (forordning (EU) 2016/679 - GDPR);
“Daglig Transaktionsgrænse” betyder de daglige grænser, der er angivet i Bilag C, som de kan ændres fra tid til anden;
“Depositum” betyder summen af penge, der indsamles af Processoren på vegne af Handlen, minus gebyrer og eventuelle beløb, der skyldes Processoren såsom Svigomkostninger, Chargebacks, svindel, refusioner og/eller skatter;
“Frakobling eller Frakobling” betyder frakoblingen af Handlen fra Betalingsbehandlingstjenesterne;
“Frakoblingsdato” betyder den dato, hvor Handlen er frakoblet;
“DP Addendum” betyder databeskyttelsen inkluderet i Bilag F til denne Aftale;
“Ikrafttrædelsesdato” betyder den dato på første side af denne Aftale.
“Force Majeure” betyder enhver begivenhed eller omstændighed uden for en Parts rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til pandemier, naturkatastrofer, storm, jordskælv, brand, oversvømmelse, krig, arbejdskonflikt, hærværk, utilgængelighed af nogen del af et kommunikationsnetværk, statslige handlinger, ugunstige vejrforhold, atmosfæriske forhold og andre årsager til radiointerferens, manglende eller mangel på strøm- eller brændstofforsyninger, handlinger eller undladelser eller servicefejl hos kommunikationsoperatører eller internetudbydere eller tredjeparter;
“Svigomkostninger” betyder enhver omstændighed, hvor en Kunde handler uregelmæssigt, ulovligt eller på en svigagtig måde ved brug af nogen måde, enten direkte eller indirekte gennem Handlerne eller Handlens tjenester eller produkter;
“Intellektuelle Ejendomsrettigheder” betyder patenter, rettigheder til opfindelser, ophavsret og relaterede rettigheder, varemærker, handelsnavne og domænenavne, rettigheder i udformning, goodwill og retten til at anlægge sag for vildledning, uretfærdig konkurrence, designrettigheder, rettigheder til computersoftware, databaserettigheder, topografiske rettigheder, rettigheder til at bevare fortroligheden af information (herunder knowhow og forretningshemmeligheder) og enhver anden intellektuel ejendomsret, i hvert tilfælde, hvad enten den er registreret eller uregistreret og inklusive alle ansøgninger (eller rettigheder til at ansøge) om og blive tildelt, fornyelser eller udvidelser af og rettigheder til at gøre krav på prioritet fra, sådanne rettigheder og alle lignende eller ækvivalente rettigheder eller former for beskyttelse, der nu eller i fremtiden eksisterer i enhver del af verden;
“Handelsbankkonto” betyder Handlens bankkonto som meddelt til Processoren skriftligt fra tid til anden, for at undgå tvivl skal Handlens bankkonto være i samme navn som Handlen;
“Handelspanel” betyder den virtuelle, sikrede konto og relaterede back office opretholdt af Processoren og drevet af Handlen, til registrering af alle kreditter (indgående Handelsmidler eller Kundeindbetalinger til Handlen) og debiteringer (udgående betalinger/Udbetalinger), og adgang til Transaktionsdata og rapporter for Handlen;
“Månedlig Indbetalings Tilbagebetaling” har den betydning, der er specificeret i Klausul 11.11.2.c);
“Netto Transaktionsværdi” betyder summen af de Autoriserede Transaktioner minus de gældende Servicegebyrer;
“Underrettet Part” har den betydning, der er specificeret i Klausul 10.7;
“Underretter Part” har den betydning, der er specificeret i Klausul 10.7;
“One Touch” Betalingstjeneste leveret til Kunder, der kan betale Handlen med saldo opsamlet i One Touch.
“Betalingsbehandlingstjenester” betyder de betalingsbehandlingstjenester, der leveres af Processoren i henhold til denne Aftale, herunder (men ikke begrænset til): (i) udstedelse af AstroPay Forudbetalte Vouchers; (ii) One Touch-tjenester (iii) behandling af Udbetalinger enten gennem Udbetalingskort eller gennem Kundens Bankkonti eller andre betalingsmetoder leveret af Processoren;
“Refusion” betyder en omvendelse af hele eller en del af en Transaktion, hvor Kontoindehaveren eller Kortholderen refunderes værdien af hele eller en del af Transaktionen minus Transaktionsgebyret (og det refunderede beløb skal betyde det refunderede beløb plus tilknyttede bankgebyrer);
“Rullende Reserve” betyder 10% af Netto Transaktionsværdien, som skal beregnes månedligt baseret på tidligere seks-måneders Transaktioner. Alle midler, der tilbageholdes af Processoren og, når seks-månedersperioden er udløbet, skal returneres til Handlen i den aktuelle måned;
“Hemmelig Nøgle” har den betydning, der er specificeret i Bilag B;
“Servicegebyrer” har den betydning, der er tilskrevet det i Bilag A;
“Afregnelig Balance” har den betydning, der er specificeret i Klausul 6.2.1;
“Afregning” betyder pengeoverførslen fra Processoren til Handlen af hele eller en del af den Afregnelige Balance, der blev anmodet om eller udført i overensstemmelse med Klausul 6.2.2;
“Små Overførselsgebyrer” har den betydning, der er tilskrevet det i Bilag A;
“Skatter” har den betydning, der er tilskrevet det i Klausul 6.3;
“Varighed” betyder den oprindelige Varighed og enhver efterfølgende Fornyelsesvarighed som defineret i Klausul 11.1;
“Opsigelsesdato” betyder datoen for aftalens opsigelse;
“Territorium” betyder listen over territorier angivet i Bilag D;
“Transaktion” betyder: (1) en betaling foretaget af en Kunde ved brug af Betalingsbehandlingstjenesterne; eller (2) en Udbetaling, alt efter hvad der er tilfældet, i sammenhæng med en kontrakt for salg af produkter og/eller tjenester indgået mellem den relevante Handel og en Kunde; og
“Transaktionsgebyr” har den betydning, der er tilskrevet det i Bilag A; og
“Brugbar Balance” betyder den aktuelle kontobalance, hvor Tilgængelighedsdatoen endnu ikke er udløbet.

 1. Udnævnelse af databehandleren
  1. Forhandleren udpeger og bevarer databehandleren som sin ikke-eksklusive udbyder af betalingsbehandlingstjenester i territoriet med hensyn til sine kunder.
  2. Databehandleren påtager sig forpligtelsen til at opfylde de finansielle forpligtelser, der følger af korrekt brug af betalingsbehandlingsmetoderne i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale.
  3. Databehandleren giver hermed forhandleren en royaltyfri, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar ret for perioden og med henblik på denne aftale til at bruge betalingsbehandlingstjenesterne til fordel for sine kunder.
  4. Forhandleren må ikke:
   1. acceptere betaling fra en person, der ikke har bestået de højeste standarder i forhold til KYC-regler og AML-regler;
   2. underlicenserer brugen af betalingsbehandlingstjenesterne til enhver person eller tredjepart (bortset fra deres kunder); og/eller
 2. Forhandlerens pligter
  1. Forhandleren accepterer at acceptere betalingsbehandlingstjenesterne for sit onlinesalg til sine kunder i territoriet. Dette betyder, at forhandleren på det tidspunkt, hvor denne aftale påbegyndes, er i stand til at acceptere betalingsbehandlingstjenesterne.
  2. Forhandleren accepterer og anerkender, at databehandleren ikke vil gøre det muligt for forhandleren at acceptere transaktioner fra betalingsbehandlingstjenester, før udbetalingsløsningen er operationel og klar til at blive tilbudt forhandlerens kunder.
  3. Forhandleren skal til enhver tid have de licenser, tilladelser og godkendelser, der er nødvendige for at drive sin virksomhed i alle jurisdiktioner, hvor den opererer, og må ikke overtræde gældende lovgivning, mens den leverer forhandlernes produkter og tjenester i territoriet.
  4. Forhandleren skal sælge produkterne og tjenesterne til personer, der betaler via betalingsbehandlingstjenesterne, til samme pris og betingelser som forhandleren gør for kunder, der bruger andre betalingsmidler. For at undgå tvivl vil Kunder, der bruger betalingsmetoder leveret af Databehandleren, ikke være underlagt nogen provision eller tillæg af nogen art, der resulterer i en højere pris, der skal betales af dem sammenlignet med andre betalingsmidler, der tilbydes af tredjeparter.
  5. Betaling ved hjælp af betalingsbehandlingstjenesterne kan kun accepteres med det formål at betale for forhandlerens produkter og tjenester, hvor der er et direkte kontraktforhold mellem forhandleren og kontohaveren eller kortindehaveren.
  6. Forhandleren accepterer fuldt ud og rettidigt at samarbejde med og hjælpe databehandleren med at løse eventuelle problemer, der påvirker betalingsbehandlingstjenesten, hvor samarbejde eller assistance fra databehandleren med rimelighed er påkrævet.
  7. Forhandleren har ikke ret til:
   1. acceptere betaling via betalingsbehandlingstjenester for salg af tjenester eller produkter, der skal udføres eller leveres af en tredjepart
   2. acceptere betaling eller tilbyde udbetalinger via betalingsbehandlingstjenester for tjenester eller produkter, der ligger uden for forhandlerens normale forretningsgang;
   3. acceptere betaling foretaget af betalingsbehandlingstjenester, hvor en sådan betaling ville overtræde den daglige transaktionsgrænse;
   4. acceptere betaling fra Payment Processing Services for et lån eller en forlængelse af et lån eller andre finansielle tjenester; eller
   5. acceptere betaling eller tilbyde udbetalinger via betalingsbehandlingstjenester for ulovlige eller ulovlige produkter eller tjenester, der uden begrænsning involverer eller er forbundet med uanstændige, pornografiske, ulovlige lægemidler eller instruktioner om fremstilling af våben eller sprængstoffer. Enhver undtagelse herfra kræver forudgående skriftligt samtykke fra databehandleren, som er efter databehandlerens skøn og kun givet, hvis det relevante produkt eller tjeneste ikke er ulovligt eller umoralsk.
  8. For at undgå tvivl giver databehandleren ingen garantier eller erklæringer med hensyn til de varer og/eller tjenester, der leveres af forhandleren.
  9. Databehandleren er berettiget til at henvise til, identificere og citere forhandleren i databehandlerens pressemeddelelser, websteder og andet markedsføringsmateriale med henblik på at identificere forhandleren som kunde hos databehandleren. Databehandleren har til disse formål ret til at bruge forhandlerens handelsnavne og logoer til disse formål, forudsat at databehandleren overholder eventuelle retningslinjer for varemærker, som forhandleren har givet databehandleren til databehandleren.
 3. Databehandlerens pligter
  1. I løbet af denne aftales løbetid skal databehandleren i henhold til vilkårene og betingelserne i denne aftale levere betalingsbehandlingstjenesterne for transaktioner for at give forhandleren mulighed for at acceptere betalinger fra kunder, der bruger betalingsbehandlingstjenesterne.
  2. Databehandleren skal levere sådanne betalingsbehandlingstjenester i overensstemmelse med god branchepraksis. Databehandleren skal gøre sin rimelige indsats for at opfylde sine forpligtelser rettidigt og effektivt.
  3. Databehandleren skal til enhver tid være i besiddelse af alle nødvendige tilladelser, tilladelser og licenser (hvad enten de er af lovbestemt, regulatorisk, kontraktmæssig eller anden art), der er nødvendige for at udføre betalingsbehandlingstjenesterne.
  4. Ved udførelsen af sine opgaver nedenfor skal databehandleren være en uafhængig kontrahent og ikke en medarbejder eller agent for forhandleren eller omvendt.
  5. Tilvejebringelse af ledelsesrapporter
   1. Databehandleren skal give forhandleren (i) onlineadgang døgnet rundt til rapporter vedrørende transaktioner; og (ii) daglige detaljer om al dens relevante aktivitet, herunder: (a) alle betalingsmeddelelser, der leveres af forhandleren, der bekræfter, at en betaling er foretaget; (b) eventuelle fratrukne gebyrer; (c) den aktuelle saldo til forhandleren; (d) historikken for alle overførsler til forhandleren; og (e) eventuelle udbetalinger.
   2. Sådanne rapporter og alle andre rapporter, der kvalificerer sig som fortrolige oplysninger og skal opbevares af databehandleren i overensstemmelse med gældende regler og skal under alle omstændigheder opbevares i en læsbar form i mindst tre (3) år efter den relevante betaling blev foretaget.
   3. Databehandleren leverer loginoplysninger til forhandleren til alle relevante online administrative værktøjer, der leveres af databehandleren som en del af betalingsbehandlingstjenesterne, og forhandleren er eneansvarlig for at holde sådanne logføringsoplysninger sikre og fortrolige.
  6. Konto- eller kortindehaverklager
   1. I tilfælde af at databehandleren modtager en klage fra en konto eller en kortindehaver, skal databehandleren så snart det med rimelighed er praktisk muligt henvise klagen til forhandleren, hvis en sådan klage vedrører produkter eller tjenester, der leveres eller skal leveres af forhandleren.
   2. Forhandleren skal fuldt ud holde Databehandleren, dens associerede selskaber, datterselskaber, officerer, agenter, partnere, medarbejdere og licensgivere skadesløse fra og mod alle krav, søgsmål og sager fremsat eller anlagt af tredjepart (herunder af kunderne) og mod alle forpligtelser, tab, omkostninger, skader (herunder sagsomkostninger som led i en forløbsproces eller på anden måde) og udgifter afholdt af databehandleren, der opstår som følge af eller i forbindelse med: (i) de produkter eller tjenester, der leveres eller skal leveres af forhandleren til sin Kunder (herunder uden begrænsning i forhold til levering af disse tjenester eller produkter til kunderne); eller (ii) enhver overtrædelse fra forhandlerens side af sine relevante slutbrugervilkår og betingelser.
  7. Fair konkurrence: Forhandleren erklærer under ed, at alle betalingstjenesteudbydere, der opererer med forhandleren i de samme områder som databehandleren, vil være underlagt den samme kontrol og juridiske standarder som dem, der pålægges databehandleren af forhandleren.
  8. Støtte
   1. Forudsat at modtage rimeligt og rettidigt samarbejde og assistance fra forhandleren, skal databehandleren gøre sine rimelige bestræbelser på at løse ethvert teknisk eller andet problem, der opstår af forhandleren vedrørende betalingsbehandlingstjenesterne. Databehandleren skal gøre forretningsmæssigt rimelige bestræbelser på at yde pålidelig og regelmæssig teknisk support til forhandleren via e-mail 24 (fireogtyve) timer i døgnet, 7 (syv) dage om ugen.
   2. Forhandleren accepterer hermed udtrykkeligt, at den vil yde rettidig assistance til sine kunder og gøre alle rimelige bestræbelser på at løse ethvert teknisk eller andet problem rejst af sine kunder hurtigt, mindeligt og i god tro.
   3. For at forhandleren kan yde behørig assistance til sine kunder, kan forhandleren anmode om 10 (ti) timers træning til sit supportteam fra databehandleren. De første 10 (ti) timers uddannelse vil være gratis og leveres af databehandleren til forhandleren efter rimelig anmodning på rimelige timer/datoer, der aftales mellem parterne. Hver ekstra time vil blive opkrævet et gebyr på EUR 300.
 4. Forebyggelse af svig; Overholdelse
  1. Forhandleren anerkender, at brugen af betalingsbehandlingstjenester i onlinesalg indebærer en særlig høj risiko for misbrug, og at det derfor er bydende nødvendigt, at forhandleren træffer de højeste standardforanstaltninger til forebyggelse af misbrug.
  2. Forhandleren skal have og opretholde passende politikker og procedurer i hele denne aftales løbetid (og, hvor det er relevant, udføre kreditkontrol) for at forhindre svigagtigt misbrug, håndhæve dem, hvor det er relevant, og koordinere i det omfang med databehandleren for at undgå, at sådanne hændelser i væsentlig grad vil påvirke databehandleren og dens forretning samt enhver faktisk eller forsøgt transaktion i henhold til denne aftale. Forhandleren skal straks informere databehandleren om enhver faktisk eller forsøg på svig, misbrug, uregelmæssighed eller anden mistænkelig aktivitet på Databehandlerens Betalingsbehandlingstjenester. Endvidere skal Forhandleren give Databehandleren tilsvarende dokumentation, herunder det ikke-identificerbare brugernummer, der er knyttet til en mistænkt svindler eller mistænkelig transaktion og/eller, med forbehold af eventuelle juridiske krav, enhver anden relevant information, som forhandleren er bekendt med.
  3. Hvor det er relevant, skal forhandleren anvende alle særlige sikkerhedsprocesser, der med rimelighed indføres af databehandleren for at forhindre misbrug i enhver Transaktion. Forhandleren skal træffe sådanne yderligere foranstaltninger mod misbrug, som databehandleren efter eget rimelige skøn finder nødvendige. For at undgå tvivl skal forhandleren bære omkostningerne ved implementering og anvendelse af sådanne processer. Selvom Databehandleren kan komme med visse anbefalinger eller pålægge visse krav med hensyn til begrænsning af svig eller forbedring af sikkerheden, er databehandleren ikke ansvarlig for eventuelle fejl i nogen af dem, hvor ansvaret påhviler forhandleren.
  4. Forhandleren accepterer ikke betaling via betalingsbehandlingstjenester, hvis forhandleren på grund af de omstændigheder, hvorunder disse anvendes, har grund til at antage, at brugen af betalingsbehandlingstjenesterne var svigagtig. I tilfælde af at forhandlerens interne systemer og procedurer registrerer en bruger af betalingsbehandlingstjenester eller en transaktion med høj risiko for svig, skal forhandleren omgående enten: (i) afvise den foreslåede transaktion eller (ii) tilbageføre transaktionen; i begge tilfælde skal forhandleren straks underrette databehandleren om, at den foreslåede transaktion er blevet afvist og/eller tilbageførsel af transaktionen.
  5. Databehandleren er ikke ansvarlig, hvad enten det drejer sig om kontrakt, erstatningsansvar (herunder uagtsomhed), for misligholdelse af lovpligtig pligt eller på anden måde for betalinger, der er bestridt af Kunder eller Forhandler, hvis disse betalinger eller Udbetalinger, der er anerkendt af forhandleren, var i strid med vilkårene i denne aftale og/eller med forhandlerens relevante slutbrugerbetingelser.
  6. Forhandleren er ansvarlig for at markedsføre betalingsbehandlingstjenester til enhver tid i overensstemmelse med gældende lovgivning og skal sikre, at de kun bruges af personer i lovlig alder på det område, hvor betalingsbehandlingstjenester leveres. Når der i markedsføringsindholdet nævnes direkte eller indirekte til databehandleren, skal databehandleren dog anmode om forudgående skriftlig godkendelse.
  7. Forhandleren accepterer og anerkender, at Databehandleren ikke er forpligtet til at udføre en Afvikling i henhold til Afsnit 6 nedenfor, før forhandleren (i) har leveret sin KYC-dokumentation til Behandlerens fulde tilfredshed og/eller (ii) opdateret sin KYC-dokumentation til Behandlerens fulde tilfredshed på Behandlerens anmodning, eller når forhandleren med rimelighed finder det nødvendigt i henhold til branchens praksis.
  8. Under alle omstændigheder bærer forhandleren eneansvaret for transaktioner, refusioner og alle relaterede tvister, såsom eventuelle skader, omkostninger, forpligtelser, tvister, tab af chance, tab af omdømme eller enhver anden gældende erstatning forårsaget af handlinger eller undladelser enten direkte eller indirekte fra forhandleren i forbindelse med denne aftale.
  9. Hvis forhandleren tilbyder udbetalinger i strid med denne aftale og/eller forhandlerens relevante slutbrugerbetingelser, vil databehandleren ikke være ansvarlig for eventuelle betalinger, der er bestridt af en kunde eller nogen skade forårsaget af disse transaktioner eller nogen anden bøde eller ansvar som følge af forhandlerens manglende overholdelse af de maksimale standarder i den behandlede industri.
 5. Betalinger til handlende og forhandlerindskud
  1. Handelsindskud:
   1. Databehandleren forbeholder sig retten til til enhver tid at beholde forhandlerens rullende reserve eller den anvendelige saldo og afregningsbar saldo for at dække refusioner, bedrageriomkostninger, tilbageførsler, udbetalinger i forbindelse med forhandleren.
   2. I tilfælde af at databehandleren beslutter at beholde noget af ovenstående fra forhandleren, vil databehandleren underrette forhandleren via forhandlerpanelet.
   3. Forhandlerens rullende reserve kan til enhver tid opdateres efter skriftlig meddelelse fra databehandleren til forhandleren gennem forhandlerpanelet.
   4. Databehandleren er berettiget til at anvende den rullende reserve, den anvendelige saldo og/eller afregningsbar saldo til at dække eventuelle refusioner, bedrageriomkostninger, tilbageførsler og udbetalinger i forbindelse med forhandleren. Databehandleren er berettiget til at tilbageholde yderligere beløb fra nettotransaktionsværdien for at supplere beløbene i den rullende reserve, der anvendes til dækning af sådanne forpligtelser.
  2. Betalingsbetingelser:
   1. Nettotransaktionsværdien (minus eventuelle refusioner, udbetalinger, bedrageriomkostninger, tilbageførsler og indskud, hvor det er relevant, og eventuelle andre beløb, der fratrækkes fra nettotransaktionsværdien i henhold til aftalen) vil være tilgængelig til betaling til forhandleren på eller efter tilgængelighedsdatoen („Afregningsbar saldo“).
   2. På forhandlerens anmodning i hele forhandlerpanelet betaler databehandleren hele eller en del af den indstillelige saldo til forhandleren, som forhandleren anmoder om, i overensstemmelse med punkt 6.2.3.
   3. Med forbehold af punkt 6.2.4 skal alle betalinger foretages til forhandlerens bankkonto ved bankoverførsel i euro den næste arbejdsdag efter modtagelse af en anmodning fra forhandleren (anmodning om betaling af hele eller en del af den afregningsbare saldo) til en bankkonto autoriseret og godkendt af databehandleren, bankkontoen skal tilhøre forhandleren direkte og intet datterselskab eller tredjepart.
   4. Alle betalinger foretaget af Databehandleren kan foretages fra den bankkonto, som databehandleren finder passende, uanset om det er under eget navn eller et datterselskab, datterselskab eller enhver anden tredjepart.
   5. Uanset ovenstående skal databehandleren i tilfælde af beslaglæggelse eller utilgængelighed af midler, der skyldes forhandleren, ved en handling fra et retshåndhævende organ, en tilsynsmyndighed eller en anden tredjepart, gøre rimelige bestræbelser på Forhandlerens regning for at hjælpe forhandleren med at sikre frigivelse af sådanne midler så hurtigt som muligt.
   6. Forhandleren er ansvarlig for betaling af alle gældende salgs- eller andre skatter, der skal betales på transaktionerne.
   7. Forhandleren skal hurtigst muligt kontrollere korrektheden og fuldstændigheden af databehandlerens betalinger og kontoudtog. Klager og indsigelser mod disse kan kun fremsættes skriftligt inden for en streng frist på 8 (otte) uger efter, at forhandleren har modtaget betalingen eller kontoopgørelsen.
   8. Betaling af udbetalinger: I tilfælde af at en kunde anmoder om en udbetaling, og databehandleren har autoriseret forhandleren til at tilbyde udbetalinger, skal forhandleren anmode databehandleren om at udstede udbetalingen (på den måde, der er angivet af databehandleren). Databehandleren vil vise Kunden (og, hvor det er relevant for forhandleren) det udbetalingsbeløb, der er konverteret til den gældende lokale valuta (kun som sikkerhedskopieringsoplysninger). Udbetalingsprovisionen eller udbetalingsgebyret (når det er relevant) vil altid blive krediteret eller trukket tilsvarende i EUR. Behandleren sender udbetalingen til kunden (i den gældende lokale valuta) inden for 3 (tre) hverdage fra forhandlerens anmodning.
  3. Skatter:
   1. Den eneste ansvarlige part for enhver eller alle gældende nationale, statslige eller lokale salg, gebyrer, brug, merværdi eller kildeskat („Skat/skatter“) i forbindelse med betalinger foretaget af databehandleren i henhold til denne aftale er forhandleren. Databehandleren påtager sig ikke nogen ekstra omkostninger i denne henseende, herunder eventuelle sanktioner, renter eller andre yderligere omkostninger hertil. Forhandleren skal holde databehandleren skadesløs og holde den skadesløs fra og mod alle krav, skader, tab, omkostninger og udgifter, herunder rimelige gebyrer og udgifter til advokater og andre fagfolk, i forbindelse med enhver forpligtelse pålagt databehandleren til at betale skat i forbindelse med betalinger, der skal betales i henhold til denne aftale.
   2. Hvis databehandleren i henhold til gældende lov er forpligtet til at opkræve eller foretage fradrag eller tilbageholde skat for at udføre en betaling, der skal betales i henhold til denne aftale, foretager denne betaling efter fradrag af sådan skat. I dette tilfælde skal Databehandleren gøre sit bedste for at samarbejde med forhandleren om at inddrive en sådan skat, kun hvis dette er juridisk gennemførligt og anvendeligt, forudsat at forhandleren tidligere giver databehandleren de nødvendige midler til at dække alle omkostninger og udgifter, der kræves til de respektive foranstaltninger.
 6. Processorens servicegebyrer
  1. Forhandleren betaler databehandleren servicegebyret som angivet i bilag A.
  2. Parterne er udtrykkeligt enige om, at betalingslovens § 96 (dvs. begrænsninger på indløsningsgebyrer) ikke finder anvendelse.
  3. Forhandleren bemyndiger databehandleren til at fratrække servicegebyrer fra de betalinger, der skal foretages til forhandleren. Hvis der imidlertid ikke er tilstrækkelige midler til afregning til betaling af gebyrer, skal forhandleren betale gebyrerne ved bankoverførsel til databehandleren senest to (2) hverdage efter de transaktioner, som de gælder for. I tilfælde af forsinket betaling vil forhandleren blive opkrævet den maksimale juridiske rente pr. dag med forsinkelse i betalingen.
  4. Databehandleren kan ændre servicegebyrer ved at give forhandleren femten (15) dages forudgående varsel. Databehandleren underretter forhandleren i overensstemmelse med klausul 21 (Meddelelse). Eventuelle nye servicegebyrer gælder for forhandleren, efter at perioden på femten (15) dage er gået fra meddelelsen eller på et senere tidspunkt, som databehandleren måtte angive i en meddelelse til forhandleren. Hvis ændringen af servicegebyrer er et direkte resultat af en stigning i tredjepartsomkostninger i forbindelse med betalingsbehandlingstjenester (f.eks. en stigning i overførselsomkostninger til betalingsnetværk), kan databehandleren efter eget skøn ændre Servicegebyrer i overensstemmelse hermed straks efter meddelelse til forhandleren.
  5. Forhandleren accepterer, at den vil refundere Behandleren beløbet for eventuelle refusioner, bedrageriomkostninger, tilbageførsler, udbetalinger og andre omkostninger i forbindelse med levering af tjenesterne (herunder, men ikke begrænset til fx omkostninger); og at databehandleren er berettiget til at fratrække sådanne refusioner, bedrageriomkostninger, valutaomkostninger og udbetalinger plus eventuelle andre beløb, der kan fratrækkes fra nettotransaktionsværdien i henhold til aftalen, fra de betalinger, der skal foretages til forhandleren.
 7. Anmodning om tilladelse fra forhandleren
  1. Forhandleren skal udfylde en godkendelsesanmodning, inden han accepterer betaling via betalingsbehandlingstjenesterne. Anmodningen om tilladelse skal fremsættes ved at sende autorisationsdataene for den relevante foreslåede transaktion til databehandleren, som skal opfylde de krav, som databehandleren har angivet med hensyn til indhold, format og kommunikationskanal.
  2. Tilladelsesdataene skal omfatte:
   1. Forhandlerens internetadresse
   2. Forhandlerens legitimationsoplysninger (bruger og adgangskode i henhold til artikel 4.8 i denne aftale)
   3. kortindehaverens AstroPay Prepaid Voucher-nummer og udløbsdato
   4. beløbet for den foreslåede transaktion
   5. identifikationsnummeret på den foreslåede transaktion, og
   6. sådanne yderligere oplysninger, der stammer fra den API-dokumentation, der er defineret af databehandleren.
  3. Databehandleren skal verificere forhandlerens anmodning om godkendelse af den foreslåede transaktion, der skal behandles, og hvis det er tilfredsstillende, meddeler databehandleren en autorisationskode til forhandleren.
  4. Forhandleren accepterer ikke betaling via betalingsbehandlingstjenester for en foreslået transaktion, medmindre den har modtaget en autorisationskode fra databehandleren.
  5. En transaktion betragtes kun som en autoriseret transaktion, hvis alle følgende krav er opfyldt:
   1. Transaktionen stammer fra en af forhandlerens autoriserede IP-adresser;
   2. Forhandleren har opfyldt kravene i denne klausul 8;
   3. betalingsinstruksen fra kontohaveren eller kortindehaveren er blevet givet ved hjælp af den kommunikationskanal, der er angivet af databehandleren
   4. Betalingsbehandlingstjenesterne var gyldige i henhold til købererklæringer, dvs. datoen for transaktionen er inden for gyldighedsperioden for AstroPay Prepaid Voucher;
   5. salget er denomineret i amerikanske dollars eller enhver anden aftalt valuta
   6. hverken kontoen, som kontoindehaveren eller kortindehaveren besidder, eller det forudbetalte AstroPay-kort/Voucher er ikke erklæret ugyldigt og er ikke inkluderet på en sort liste eller anden kommunikation til forhandleren;
   7. Kortindehaveren har bestået forhandlerens kreditkontrol (hvor relevant)
   8. hvis der er indført en obligatorisk særlig sikkerhedsproces, er betaling fra betalingsbehandlingstjenesterne kun tilladt, hvis forhandleren har indført denne proces;
   9. Forhandleren har givet Kontoindehaveren eller Kortindehaveren en fuldstændig, korrekt og læselig beskrivelse af sine tilbudte produkter og/eller tjenester eller har gjort den let tilgængelig for ham eller hende;
   10. Forhandleren skal medtage følgende ansvarsfraskrivelse på sin hjemmeside:
    ANSVARSFRASKRIVELSE (FORHANDLERENS HJEMMESIDE)
    Vi („Forhandleren“) anerkender udtrykkeligt og vil kommunikere til vores kunder, at hverken databehandleren eller nogen af dens datterselskaber eller nogen af dets mærker har givet eller vil give nogen garanti eller repræsentation med hensyn til de varer og/eller tjenester, der leveres af os, og at Databehandleren og dens datterselskaber ikke er ansvarlige, hvad enten det er i kontrakt, erstatningsansvar (herunder uagtsomhed), for brud på lovpligten eller på anden måde for tab eller skade, herunder uden begrænsning, indirekte eller følgeskader eller tab. skade, eller ethvert tab eller skade, der opstår som følge af, eller i forbindelse til de produkter og/eller tjenester, forhandleren leverer. Desuden erklærer vi hermed, hvad angår vores forretningsforhold til databehandleren, at deres aktiviteter udelukkende er dem, der er relateret til betalingsbehandling.
   11. Forhandleren har indsendt eller gjort sine generelle forretningsbetingelser let tilgængelige for kontoindehaveren eller kortindehaveren på en sådan måde, at kontoindehaveren eller kortindehaveren kan blive bekendt med eventuelle væsentlige betingelser, herunder retten til tilbagekaldelse eller indløsning, eventuelle eksport- eller aldersbegrænsninger, andre begrænsninger i forhold til brug eller køb og andre væsentlige omstændigheder, der med rimelighed er nødvendige for at træffe en rimelig beslutning om det foreslåede køb eller udbetaling. ;
   12. Forhandleren har udstedt en ordrebekræftelse og/eller faktura for transaktionen skriftligt eller via e-mail til kontoindehaveren eller kortindehaveren med angivelse af, at kontoindehaveren eller kortindehaveren vil blive debiteret (i tilfælde af køb af varer eller tjenester) eller krediteret (i tilfælde af en udbetaling); andre følsomme oplysninger vises ikke i denne bekræftelse af sikkerhedsmæssige årsager;
   13. Udbetalingen overføres til et gyldigt udbetalingskort eller til en gyldig kundes bankkonto, der er knyttet til den relevante kortindehaver; og
   14. Transaktionen blev behandlet i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale
 8. Indsendelse af transaktioner
  1. Transaktioner vil blive iværksat i henhold til kontohaverens eller kortindehaverens anmodning og forhandlerens samtykke til en sådan anmodning, meddelt via forhandlerens websted.
 9. Elektronisk transmission
  1. Medmindre andet er aftalt, anvendes kun elektronisk transmission til godkendelse og indsendelse af transaktioner.
  2. For at Databehandleren kan levere Betalingsbehandlingstjenesterne, udvikler og implementerer parterne en forbindelse enten via en direkte forbindelse eller en sikker forbindelse, der resulterer i en pålidelig og sikker netværkskommunikationsfacilitet til understøttelse af platformsgrænsefladen. Forhandleren skal samarbejde og bistå Databehandleren rettidigt med at implementere denne forbindelse. Hver part påtager sig ansvaret for omkostningerne ved det nødvendige telekommunikationsudstyr i deres respektive ende af kommunikationsfaciliteten.
  3. Forhandleren bærer omkostningerne (herunder telekommunikationsomkostningerne) og risikoen for funktionsfejl i den elektroniske transmission. Forhandleren er ansvarlig for løbende at sikre, at dets apparater, netværk, databærere eller andet udstyr, der anvendes til dataoverførsel, er i god stand.
  4. Forhandleren skal sikre, at det ikke er muligt at misbruge kontoindehaverens data, kortholderens data eller den elektroniske transmission, f.eks. ved manipulation af de indtastede data, inden for sit personaleområde eller i dennes lokaler, herunder de personer, der er bestilt af denne (f.eks. internetudbyder). Ved indtastning af data skal fabrikantens betjeningsvejledning overholdes nøje. Hvis forhandleren bliver opmærksom på misbrug af den elektroniske transmission, skal den straks underrette databehandleren.
  5. Hver part underretter skriftligt den anden om listen over godkendte IP-adresser til transaktionerne. Enhver ændring af listen over accepterede gyldige IP-adresser skal meddeles mindst 7 (syv) dage i forvejen.
  6. Databehandleren skal underrette forhandleren om eventuelle ændringer i dennes hemmelige nøgle. Enhver ændring af den hemmelige nøgle skal meddeles mindst 7 (syv) dage i forvejen. Transaktioner underskrevet af en forældet nøgle anses for ugyldige.
  7. I tilfælde af at enten databehandleren eller forhandleren opdager et sikkerhedsbrud på en af sine servere (“Anmeldende part“), skal den straks underrette den anden part (Notificeret part“), ved hjælp af de kontakter, der er anført under klausul 21. Meddelelsen skal indeholde en liste over berørte IP-adresser og/eller -nøgler. Den anmeldende part er ansvarlig for alle transaktioner, der gennemføres indtil 6 (seks) timer efter, at sikkerhedsbruddet er blevet meddelt den anmeldte part. Efter denne periode er det op til den anmeldte part at afvise alle transaktioner, der stammer fra den/de berørte IP-adresser og/eller underskrevet med de berørte nøgler.
 10. Løbetid og opsigelse
  1. Denne aftale begynder på ikrafttrædelsesdatoen og fortsætter i en indledende periode på 24 (fireogtyve) måneder (den „oprindelige periode“) med automatisk 24 (fireogtyve) måneders fornyelsesperioder derefter („Fornyelsesbetingelserne“), medmindre andet opsiges i henhold til vilkårene heri.
  2. Ud over eventuelle opsigelsesrettigheder, der er fastsat nedenfor: (i) Databehandleren kan opsige denne aftale med øjeblikkelig virkning uden grund ved skriftlig meddelelse til forhandleren; (ii) enhver part kan opsige denne aftale til enhver tid uden grund med 30 (tredive) kalenderdages forudgående skriftlig varsel; og (iii) en af parterne kan opsige denne aftale med det samme, hvis den anden part fortsat overtræder en væsentlig bestemmelse i denne aftale med mere end 10 (ti) hverdage efter varsel deraf, medmindre overtrædelsen er afhjulpet i løbet af opsigelsesperioden til parternes gensidige tilfredshed.
  3. Hvis der indledes en sag eller procedure af eller mod Databehandleren i henhold til en lov om insolvens, konkurs, konkurs eller anden gældslettelse, skal databehandleren straks underrette forhandleren skriftligt, og denne aftale ophører efter forhandlerens skriftlige meddelelse. Enhver nettotransaktionsværdi, der skyldes forhandleren, accelereres og forfalder straks og betales uden nødvendighed af nogen meddelelse, erklæring eller anden handling fra forhandlerens side, og databehandleren er berettiget til fra nettotransaktionsværdien at fratrække eventuelle refusioner, udbetalinger, bedrageriomkostninger, tilbageførsler, indskud og andre beløb, der kan fratrækkes fra nettotransaktionsværdien i henhold til aftalen).
  4. Hvis forhandleren ophører med at handle online eller ophører med at levere de tjenester, der er forbundet med betalingsbehandlingstjenesterne, eller hvis en sag eller procedure indledes af eller mod en Forhandler i henhold til en lovgivning om insolvens, konkurs, konkurs eller anden gældslettelse, skal forhandleren straks underrette databehandleren skriftligt, og databehandleren skal efter eget skøn have ret til straks at opsige denne aftale. Eventuelle servicegebyrer eller andre beløb, der skal betales til databehandleren i henhold til aftalen i forbindelse med forhandleren, fremskyndes og forfalder straks og betales (uden nødvendighed af nogen meddelelse, erklæring eller anden handling fra Databehandlerens side).
  5. Hvis databehandleren mener, at forhandleren handler ulovligt eller ikke i overensstemmelse med kravene i denne aftale, har databehandleren efter eget skøn ret til straks at opsige denne aftale eller suspendere eller afbryde betalingsbehandlingstjenesterne til forhandleren (og dennes kunder), indtil forhandleren overbeviser databehandleren, at den overholder sine forpligtelser.
  6. Hvis overtrædelsen sker i forhold til Forhandlerens forpligtelser, der er fastsat i punkt 3, og i lyset af vanskelighederne med at estimere skadeserstatningen ved en tidlig opsigelse på grund af Forhandlerens misligholdelse, accepterer Parterne herved, at Forhandleren skal anvende et beløb på 500.000 EUR til Forhandleren som likvideret erstatning ud over retten til at opsige aftalen. Likviderede skader er ikke beregnet til at være en straf og er udelukkende beregnet til at kompensere for skader.
  7. Databehandleren kan stoppe med at levere alle eller en del af Betalingsbehandlingstjenesterne i et bestemt land inden for Området i henhold til ethvert lovkrav, krav eller direktiv inden for dette land om ophør af levering af hele eller en del af Betalingsbehandlingstjenesterne eller i forbindelse med specifikke produkter eller tjenester, der sælges af forhandleren (de „berørte tjenester“). I tilfælde af modtagelse af en sådan meddelelse skal databehandleren underrette forhandleren så hurtigt som muligt om et sådant krav, krav eller direktiv. Efter 14 (fjorten) kalenderdage efter Databehandlerens meddelelse opsiges Aftalen af Databehandleren, da den vedrører de berørte tjenester, og klausuler 11.9 til 11.12 nedenfor gælder for en sådan opsigelse. For at undgå tvivl vil aftalen forblive i kraft for de resterende tjenester og lande i territoriet, der ikke påvirkes af de lovgivningsmæssige ændringer, der er nævnt i ovenstående afsnit.
  8. Databehandleren kan opsige denne aftale med øjeblikkelig virkning, da den vedrører et specifikt land inden for territoriet, i henhold til ethvert lovkrav, krav eller direktiv inden for dette land om ophør af betalingsbehandlingstjenesten for alle eller en del af de produkter eller tjenester, der sælges af forhandleren (det „berørte land“). I tilfælde af modtagelse af en sådan meddelelse skal databehandleren straks underrette forhandleren om et sådant krav, krav eller direktiv. Efter 14 (fjorten) dages skriftligt varsel til forhandleren opsiges aftalen af databehandleren, da den vedrører det berørte land, og klausul 11.9 til 11.12 gælder for en sådan opsigelse. For at undgå tvivl forbliver aftalen i kraft for de resterende lande i territoriet, der ikke er berørt af de lovgivningsmæssige ændringer, der er omhandlet i ovenstående afsnit.
  9. Inden for 180 (hundrede og 80) dage efter opsigelsen skal databehandleren betale forhandleren nettotransaktionsværdien minus eventuelle refusioner, tilbageførsler, valutaomkostninger og bedrageriomkostninger i perioden mellem det tidspunkt, hvor afregningen sidst blev foretaget til forhandleren i henhold til punkt 6.2 ovenfor indtil ikrafttrædelsesdatoen for opsigelsen, som skal meddeles forhandleren af databehandleren.
  10. Opsigelse berører ikke juridiske rettigheder eller forpligtelser, der måtte være opstået i henhold til denne aftale på datoen for opsigelsen.
  11. Hvis aftalen opsiges, eller forhandleren afbrydes, så:
   1. I tilfælde, hvor opsigelsen af aftalen eller frakoblingen sker i henhold til punkt 11.4, skal Databehandleren:
    1. beholde Depositumet i en periode på 6 (seks) måneder fra opsigelsesdatoen eller fra frakoblingsdatoen (alt efter hvad der er relevant)
    2. være berettiget til at anvende en sådan nettotransaktionsværdi til dækning af eventuelle bedrageriomkostninger, udbetalinger, tilbageførsler og refusioner; og
    3. betale til forhandleren ved udgangen af den periode på 6 (seks) måneder, der er nævnt i punkt a), eventuelt resterende depositum (anvendes ikke til dækning af eventuelle tilbageførsler eller refusion af svindelomkostninger).
   2. I tilfælde, hvor opsigelsen af aftalen eller frakoblingen ikke er i henhold til punkt 11.4, skal Databehandleren:
    1. beholde det 6 (seks) måneders depositum fra frakoblingsdatoen eller fra opsigelsesdatoen og frigive det i overensstemmelse med punkt c) nedenfor;
    2. være berettiget til at anvende 6 (seks) måneders depositum til dækning af eventuelle udgifter til bedrageri eller refusion; og
    3. frigive successivt 1 (en) måned af den 6 (seks) måneders rullende reserve til forhandleren ved udgangen af hver måned (den „månedlige tilbagebetaling af depositum“), startende fra udgangen af måneden efter frakoblingsdatoen eller opsigelsesdatoen (minus eventuelle beløb i depositumet anvendt til dækning af bedrageriomkostninger og tilbageførsler, refusioner). I tilfælde af at bedrageriomkostninger og tilbageførsler, refusioner er højere end den månedlige tilbagebetaling af depositum i en måned, trækkes de resterende bedrageriomkostninger og refusioner fra den følgende månedlige tilbagebetaling af depositum sammen med eventuelle nye bedrageriomkostninger, tilbageførsler og refusioner.
    4. være berettiget til at tilbageholde enhver Forhandlers midler indtil afslutningen af enhver juridisk, administrativ procedure, der er indledt mod Forhandleren, dennes associerede selskaber, datterselskaber, officerer, agenter, partnere, leverandører, ansatte, underleverandører og licensgivere, der direkte eller indirekte er forårsaget eller relateret til forhandlerens aktivitet. Databehandleren kan anvende disse midler til enhver omkostning eller skade, som selskabet selv har lidt, dets tilknyttede selskaber, datterselskaber, officerer, agenter, partnere, leverandører, ansatte, underleverandører og licensgivere, som beviser over for forhandleren bevis for sådanne omkostninger eller skader betalt, og derefter frigive eventuelle resterende midler.
  12. Ved aftalens ophør:
   1. licenser, der er tildelt i henhold til denne aftale, ophører straks, og databehandleren er berettiget til straks at fjerne forhandleren (og dennes kunder) fra betalingsbehandlingstjenesterne; og
   2. Klausuler, der er nødvendige for håndhævelsen eller fortolkningen af denne aftale, forbliver gældende, som skal omfatte klausuler om fortrolighed og beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.
 11. Udelukkelse og begrænsning af ansvar
  1. Intet i denne aftale udelukker eller begrænser nogen af parternes ansvar for død, personskade, svigagtig vildledende fremstilling eller svig eller noget andet ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses ved lov.
  2. Med forbehold af punkt 12.1 ovenfor er databehandleren under ingen omstændigheder ansvarlig for tab af indtægter, tab af faktisk eller forventet fortjeneste, tab af brug af penge, tab af forretning, tab eller beskadigelse af data, tab af driftstid eller tab af brug, tab af muligheder, tab af goodwill eller ethvert andet indirekte eller følgetab eller skade, uanset årsagen. Databehandleren er ikke ansvarlig for tab, som Forhandleren lider som følge af en transaktion foretaget i strid med punkt 3.7, og forhandleren er ansvarlig for eventuelle bøder eller sanktioner i det omfang, der opstår som følge af en sådan transaktion, der opkræves af en bank eller relevant tilsynsmyndighed, forudsat at sådanne bøder eller sanktioner ikke kan henføres til databehandlerens brud på denne aftale, at databehandleren underretter forhandleren om sådanne bøder eller sanktioner, så snart den får kendskab til, at de kan pålægges og at databehandleren har taget rimeligt foranstaltninger inden for dens kontrol, som er nødvendige for at afbøde omfanget af en sådan eksponering. Endvidere kan databehandleren i ethvert tilfælde, hvor databehandleren finder passende, enten på grund af svig, sanktioner eller andre årsager, indefryse og tilbageholde forhandlernes midler, indtil disse forhold er afklaret. I tilfælde af straf eller bedrageri er databehandleren hermed bemyndiget til at modregne forhandlerens midler mod sådanne omkostninger eller skader.
  3. Med forbehold af denne paragraf 12 må databehandlerens samlede samlede ansvar over for forhandleren i henhold til eller i forbindelse med denne aftale, uanset om det skyldes erstatningsansvar (herunder uagtsomhed), kontraktbrud eller på anden måde, ikke overstige et samlet beløb svarende til det laveste af: (i) 100% (hundrede procent) af de servicegebyrer, som forhandleren har betalt i løbet af de 12 (tolv) måneder forud for begivenheden eller omstændighederne, der giver anledning til et sådant ansvar; eller (ii) 250.000 EUR.
  4. Med henblik på denne klausul omfatter databehandleren sine medarbejdere, underleverandører og licensgivere.
  5. Databehandleren er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale, i det omfang en sådan manglende opfyldelse skyldes, at forhandleren ikke opfylder nogen af sine forpligtelser i henhold til denne aftale eller på anden måde.
  6. I det omfang loven tillader det, er databehandleren ikke ansvarlig, hvad enten det drejer sig om kontrakt, erstatningsansvar (herunder uagtsomhed), for misligholdelse af lovpligtig pligt eller på anden måde:
   1. for betalinger, der overstiger den daglige transaktionsgrænse, eller
   2. for ethvert tab eller skade, herunder uden begrænsning, indirekte eller følgeskader eller tab eller skade, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med kontrakten mellem forhandleren og kunden vedrørende salg af varer og/eller tjenester fra forhandleren.
 12. Erstatninger
  1. Med forbehold af klausuler 12.2 og 12.6 skal Databehandleren forsvare og holde forhandleren, dens embedsmænd og direktører skadesløs mod ethvert tredjepartskrav, der opstår som følge af databehandlerens overtrædelse af nogen af sine erklæringer og garantier i denne aftale.
  2. Forhandleren skal forsvare og holde Databehandleren, dens embedsmænd og direktører skadesløs mod ethvert krav, der opstår som følge af forhandlerens overtrædelse af nogen af sine erklæringer og garantier i denne aftale.
 13. Erklæringer, garantier og pagter
  1. Begge parter erklærer, garanterer og forpligter sig over for den anden part, at:
   1. de har fuld ret, beføjelse, retsevne og myndighed til at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne aftale
   2. ved indgåelse af denne aftale vil den ikke være i konflikt med eller overtræde vilkårene, betingelserne eller bestemmelserne i eller misligholdelse i henhold til nogen anden aftale, som den er part i;
   3. der ikke er nogen sag, retssag eller retssag, der nu verserer eller, så vidt de ved, trues af eller berører dem, som i væsentlig grad ville forringe deres ret til at udøve deres virksomhed som omhandlet heri eller have en negativ indvirkning på deres økonomiske situation eller aktiviteter
   4. de har og skal fortsat overholde relevant databeskyttelseslovgivning i forhold til alle kontoindehaverdata og kortholderdata, som er personoplysninger (herunder eventuelle følsomme personoplysninger)
   5. de vil påtage sig deres forpligtelser i henhold til denne aftale med al rimelig dygtighed, omhu og omhu og i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale, og
   6. Forhandleren erklærer, garanterer og forpligter sig til, at den til enhver tid i løbet af perioden skal have alle nødvendige tilladelseslicenser og godkendelser i forbindelse med levering af sine tjenester i enhver relevant jurisdiktion.
 14. Manglende overholdelse
  1. Forhandleren er ansvarlig og skal refundere databehandleren for eventuelle bøder, gebyrer eller sanktioner, der opkræves af en kortforening (eller et andet relevant organ eller myndighed) eller på anden måde relateret til transaktionerne, og databehandleren er berettiget til at fratrække sådanne bøder, gebyrer eller sanktioner fra den rullende reserve eller nettotransaktionsværdien, forudsat at forhandleren ikke er ansvarlig for sådanne sanktioner i det omfang: (i) databehandleren krævede, at forhandleren træffer handlingerne specifikt og direkte hvilket resulterer i manglende overholdelse aktivitet, der giver anledning til sanktionerne; eller (ii) Forhandleren har truffet alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at Transaktionen overholder Kortforeningens (eller ethvert andet relevant organ eller myndighed) ved love og regler, og den manglende overholdelse, der giver anledning til sanktionerne, skyldes direkte bankens behandlingsfejl.
 15. Hele aftalen
  1. Denne aftale beskriver hele aftalen og forståelsen mellem parterne med hensyn til genstanden for denne aftale, og ingen af parterne har indgået denne aftale på grundlag af nogen repræsentation, garanti eller forpligtelse, der ikke er angivet eller henvist til i denne aftale.
  2. Denne aftale erstatter, erstatter og tilsidesætter eventuelle tidligere aftaler eller forståelser, skriftlige eller mundtlige, mellem parterne og/eller ethvert andet selskab relateret til betalingsbehandlingstjenesterne, der leveres i denne aftale.
 16. Opgave
  1. Databehandleren kan fra tid til anden overføre, forny eller overdrage nogen af sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til denne aftale, herunder delvis eller fuldstændig overdragelse, til ethvert af dets tilknyttede virksomheder efter forudgående skriftlig meddelelse til forhandleren. Hvis en overdragelse, afhændelse, fornyelse eller overførsel er påkrævet, skal forhandleren indgå en sådan aftale og/eller et skøde, som databehandleren med rimelighed skal kræve for at gennemføre en sådan overdragelse, afhændelse eller novation.
  2. Forhandleren må ikke og må ikke påstå at overdrage, overføre, forny, opkræve eller dele med alle eller nogen af sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til denne Aftale eller underentreprise opfyldelsen af nogen af sine forpligtelser i henhold til denne Aftale uden forudgående skriftligt samtykke fra Databehandleren.
 17. Fortrolighed
  1. Alle fortrolige oplysninger, der meddeles af den ene part („den videregivende part“) til den anden part („modtagende part“), uanset om det er før eller efter ikrafttrædelsesdatoen, skal og anses for at være modtaget i streng fortrolighed og må kun anvendes til aftalen. Uden forudgående skriftligt samtykke fra den videregivende part, må den modtagende part ikke videregive sådanne fortrolige oplysninger modtaget fra den videregivende part. Fortrolige oplysninger omfatter ikke oplysninger, der: (a) allerede er i modtagerens besiddelse uden at være omfattet af en anden fortrolighedsaftale; (b) er eller bliver almindeligt tilgængelige for offentligheden, bortset fra direkte eller indirekte, en videregivelse af oplysninger fra den modtagende part eller af andre personer, som den pågældende part har videregivet oplysninger til; (c) er eller bliver tilgængelig for den modtagende part på et ikke-fortroligt grundlag fra en anden kilde end den, der videregiver oplysningerne part eller dennes repræsentanter, forudsat at en sådan kilde er ikke bundet af en fortrolighedsaftale med den oplysende part; (d) er uafhængigt udviklet af den modtagende part uden brug af den anden parts oplysninger; (e) skal videregives i henhold til en retskendelse eller voldgiftsprocedure, der gennemføres i overensstemmelse med denne aftale, eller (f) skal videregives i henhold til et krav fra en statslig myndighed eller en lov, regel eller forskrift, forudsat at en sådan part underretter den oplysende part om et sådant krav forud for en sådan offentliggørelse. For at undgå tvivl skal fortrolige oplysninger omfatte denne aftales eksistens og indhold.
  2. Forhandleren accepterer dog hermed, at databehandleren kan videregive oplysninger vedrørende denne aftale, såsom procesmængder, gebyrer, blandt andet, til ethvert af dets datterselskaber eller koncernselskaber eller enhver anden bank eller virksomhed, hvis det er nødvendigt for databehandleren for udførelsen af tjenesterne i henhold til denne aftale.
 18. Ikke-omgåelse
  1. Det er udtrykkeligt aftalt, at forhandleren ikke vil forsøge at omgå, konkurrere, undgå eller omgå databehandleren fra enhver forretningsmulighed, der vedrører betalingsbehandlingstjenesterne ved at bruge fortrolige oplysninger eller ved på anden måde at udnytte eller udlede gavnlige knowhow eller proprietære oplysninger, der deles i udviklingen af deres kommercielle forhold. Databehandleren skal kunne sagsøge erstatning og indefryse forhandlerens midler, hvis forpligtelserne i denne klausul overtrædes på nogen måde. Forhandleren er bundet af den aftale, der er fastsat i denne klausul, i løbet af denne aftales løbetid og i en periode på 12 (tolv) måneder efter opsigelse eller udløb af denne aftale
 19. Force Majeure
  1. Hvis en part helt eller delvist forhindres eller forsinkes i opfyldelsen af en af sine forpligtelser i henhold til eller i medfør af denne aftale på grund af force majeure og skriftligt underretter den anden part herom med angivelse af de forhold, der udgør force majeure, og den periode, hvor det skønnes, at en sådan forebyggelse eller forsinkelse vil fortsætte, sammen med de beviser, som den med rimelighed kan fremlægge, skal den pågældende part undskyldes opfyldelsen med forbehold af bestemmelserne i klausul 19 fra datoen for en sådan meddelelse, så længe en sådan årsag eller Forsinkelsen fortsætter.
  2. Hvis en part giver den anden part en sådan meddelelse som omhandlet i punkt 21.1, skal begge parter, så vidt det er rimeligt inden for deres beføjelser, forsøge at afbøde virkningen af en sådan meddelelse og skal især, men uden begrænsning, bestræbe sig på at nå til enighed om en rimelig og omkostningseffektiv løsning på konsekvenserne af de forhold, der udgør force majeure.
 20. Meddelelse
  1. Denne Aftale og eventuelle andre aftaler, meddelelser eller anden kommunikation vedrørende Betalingsbehandlingstjenesterne („Kommunikationerne“), kan leveres til eller af Parterne ved at levere dem manuelt, ekspres eller elektronisk post til de kontaktoplysninger, der er angivet i Forhandleraftaleformularen og for Larstal Denmark til:
   Larstal Denmark ApS, Frederiksborggade15 3, 1360 København, Danmark.
   Mail: Support@astropay.com
   Sådanne kontaktoplysninger kan kun ændres af hver part ved skriftlig meddelelse til den anden part, og en sådan ændring træder i kraft mindst fem (fem) hverdage efter modtagelsen af en sådan meddelelse.
  2. Punkt 21.1 berører ikke nogen bestemmelse i relevant lovgivning eller aftalen, der kræver, at kommunikation leveres på en bestemt måde.
  3. En meddelelse anses for at være modtaget:
   1. hvis leveret personligt, på leveringstidspunktet
   2. i tilfælde af e-mail, på tidspunktet for afsendelsen
   3. i tilfælde af ekspresbud 5 (fem) hverdage fra datoen for udsendelse.
    1. Uanset alt andet, der er indeholdt i denne aftale eller tilladt i henhold til loven, anses ingen meddelelser, der er omhandlet i denne klausul 21, for at være effektive, hvis de sendes med almindelig post.
   4. En meddelelse, der gives som beskrevet ovenfor på en dag, der ikke er en arbejdsdag (eller efter normal åbningstid på modtagelsesstedet), anses for at være modtaget den næste arbejdsdag.
 21. Afkald
  1. En af parternes afkald på en overtrædelse eller overtrædelse af en bestemmelse i denne aftale skal ikke fungere som eller fortolkes som et afkald på enhver efterfølgende overtrædelse af denne aftale. Manglende udøvelse af nogen rettighed eller retsmidler nedenfor skal på ingen måde fortolkes som et afkald på eller frigivelse af retten eller retsmidlet.
 22. Ændringer
  1. Der må ikke foretages ændringer i denne aftale, medmindre de er skriftligt og godkendt af begge parter.
 23. Ingen intellektuelle ejendomsrettigheder formidlet
  1. Enhver intellektuel ejendomsret, der ejes eller kontrolleres af en af parterne før ikrafttrædelsesdatoen, eller som erhverves af en part uafhængigt af denne aftale, skal til enhver tid fortsat ejes og/eller kontrolleres af nævnte part.
  2. I løbet af perioden giver databehandleren hermed en begrænset, ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig, ikke-overførbar licens til forhandleren til at vise databehandlerens varemærker eller logoer på forhandlerens websted udelukkende med henblik på denne aftale og i løbet af løbetiden.
  3. Forhandleren må ikke søge at:
   1. kopiere, dataminere, cache, reverse engineering, dekompilere, adskille eller på anden måde udtrække data fra betalingsbehandlingstjenesterne, medmindre andet er aftalt i denne aftale
   2. opnå eller gøre krav på ejerskab af software (eller i enhver afledning eller forbedring), der er forbundet med betalingsbehandlingstjenesterne;
   3. skrive eller udvikle afledt software eller anden software baseret på betalingsbehandlingstjenesterne ved hjælp af de proprietære og fortrolige oplysninger fra databehandleren eller en tredjepartslicensgiver fra databehandleren.
 24. Adskillelighed
  1. Hvis en eller flere af bestemmelserne i denne aftale er ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndhæves under alle omstændigheder, vil gyldigheden, lovligheden og håndhæveligheden af de resterende bestemmelser i denne aftale ikke på nogen måde blive påvirket eller forringet og skal være gyldige og håndhævelige i det omfang, loven tillader det.
 25. Gældende lov og jurisdiktion
  1. Denne aftale og enhver tvist eller krav (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), der opstår som følge af eller i forbindelse med den eller dens genstand eller dannelse, skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.
  2. Hver part accepterer uigenkaldeligt, at danske domstole har enekompetence til at bilægge enhver tvist eller krav (herunder ikke-kontraktmæssige tvister eller krav), der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale eller dens genstand eller dannelse.
 26. Partnerskab
  1. Hver af parterne er uafhængige kontrahenter. Intet i denne aftale må gøre en part til partner, joint venture eller agent for den anden part.
 27. Tredjeparts rettigheder
  1. Parternes ret til at opsige, ophæve eller acceptere enhver ændring, ændring, afkald eller forlig i henhold til denne aftale er ikke underlagt samtykke fra nogen person, der ikke er part i denne aftale.
 28. Engelsk (sprog)
  1. Alle meddelelser eller meddelelser i henhold til eller i forbindelse med denne aftale skal være på engelsk eller, hvis på et andet sprog, ledsaget af en oversættelse til engelsk. I tilfælde af konflikt mellem den engelske tekst og teksten på et andet sprog, har den engelske tekst forrang.
 29. Diverse
  1. Hvor konteksten indrømmer eller kræver ord, der betegner ental, inkluderer flertal og omvendt, og ord, der angiver ethvert køn, inkluderer alle køn. En henvisning til en part skal omfatte denne parts personlige repræsentanter, efterfølgere og tilladte overdragere. En henvisning til en lov eller lovbestemmelse er en henvisning til den som ændret, udvidet eller genvedtaget fra tid til anden. En henvisning til en lov eller lovbestemmelse skal omfatte al underordnet lovgivning, der fra tid til anden er foretaget i henhold til denne lov eller lovbestemmelse. Henvisninger til klausuler og skemaer er til klausulerne og skemaerne i denne aftale. Hvis der er en konflikt mellem oversigterne og hoveddelen af denne aftale, har hoveddelen af aftalen forrang, medmindre det modsatte udtrykkeligt fremgår af den relevante liste. En henvisning til et selskab skal omfatte ethvert selskab, selskab eller andet selskab, uanset hvor og uanset hvor det er stiftet eller etableret. En henvisning til skriftlig eller skriftlig inkluderer e-mail. Enhver forpligtelse for en part til ikke at gøre noget inkluderer en forpligtelse til ikke at tillade, at det sker.

TIDSPLAN B

Autoriserede IP-adresser og hemmelig nøgle

IP-adresserne fra databehandlerens servere skal leveres af databehandleren til forhandleren.Forhandleren skal angive sine egne IP-adresser og informere Behandleren.Hver part skal underrette den anden part om enhver efterfølgende ændring af IP-adresser.API-nøglen tages af forhandleren i det backoffice, der leveres af databehandleren.

Antal daglige transaktioner pr. Handel 30.000 (tredive tusind)
Maksimumbeløb pr. transaktion pr. kunde EUR 10.000 (ti tusind euro)
Maksimalt dagligt beløb pr. kunde EUR 10.000 (ti tusind euro)
Minimumsbeløb pr. transaktion EUR 5 (fem euro)

Den daglige transaktionsgrænse kan ændres af databehandleren efter 3 (tre) dages forudgående skriftlig meddelelse til forhandleren om en sådan ændring.

*Med forbehold for ændringer afhængigt af territoriet og kundens KYC.

Enhver ændring med hensyn til de daglige transaktionsgrænser meddeles fuldt ud af forhandleren til databehandleren via e-mail.

TIDSPLAN D

Databehandlingstillæg („DP Addendum“)

 1. Definitioner
  Følgende definitioner skal have følgende betydning:
“PROCESSOR Tilknyttet” betyder enhver enhed, der direkte eller indirekte kontrollerer, er kontrolleret af eller er under fælles kontrol med Processoren;
“Dataansvarlig” betyder den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålene og midlerne til behandling af personoplysninger, eller som defineret i Databeskyttelseslovgivningen;
“Handlens Personoplysninger” betyder Personoplysninger fra Handlens personale eller dets individuelle slutbrugere, der behandles af Processoren med henblik på denne Aftale;
“Databrud” betyder et brud på sikkerheden, der fører til utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til Handlens Personoplysninger, der sendes, opbevares eller på anden måde behandles af Processoren, eller som defineret i Databeskyttelseslovgivningen;
“Anmodning fra Registrerede” betyder, i forbindelse med Personoplysninger, en anmodning fra en registreret om at udøve nogen af dens rettigheder i henhold til Databeskyttelseslovgivningen;
“Personoplysninger” betyder enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede"); en identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres, direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for denne fysiske person, eller som defineret i Databeskyttelseslovgivningen;
“Behandle eller Behandling” betyder enhver operation eller sæt af operationer, der udføres på Personoplysninger eller på sæt af Personoplysninger, uanset om det udføres ved automatiserede midler, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, konsultation, brug, videregivelse ved transmission, spredning eller på anden måde tilgængeliggørelse, tilpasning eller kombination, begrænsning, sletning eller ødelæggelse, eller som defineret i Databeskyttelseslovgivningen;
“Databehandler” betyder den person, enhed eller organ, der behandler Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, eller som defineret i Databeskyttelseslovgivningen; og
“Standardkontraktbestemmelser” betyder Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger fra Den Europæiske Union til tredjelande, som vedtaget i Kommissionens Gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/914 af 4. juni 2021 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til GDPR-tredjelande i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679, som dækker overførslen af Personoplysninger til behandlere beliggende i et land eller område uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), for hvilket Kommissionen ikke har truffet en positiv afgørelse om tilstrækkelighed.

 1. Behandling af personoplysninger
Handlen og Processoren skal overholde Databeskyttelseslovgivningen ved behandling af Handlens Personoplysninger.
Uanset det generelle i paragraf 2.1, skal Handlen sikre, at den har alle nødvendige passende samtykker og meddelelser på plads for at muliggøre lovlig behandling af Handlens Personoplysninger af Processoren i hele varigheden og formålene med denne Aftale.
Scenarie 1 – HANDLEN fungerer som den Dataansvarlige, Processoren fungerer som en Databehandler
Når Processoren fungerer som en Databehandler for Handlen, skal Processoren:
behandle Handlens Personoplysninger kun i overensstemmelse med Handlens instruktioner fra tid til anden og må ikke behandle Handlens Personoplysninger til andre formål end dem, der er autoriseret af Handlen, medmindre Processoren er pålagt ved gældende lov at behandle Personoplysninger på en sådan måde. Hvor Processoren er afhængig af gældende lov som grundlag for behandling af Personoplysninger, skal Processoren underrette Handlen om dette, før behandlingen krævet af gældende lov udføres, medmindre gældende lov forhindrer Processoren i at underrette Handlen
ikke videregive Handlens Personoplysninger til nogen tredjepart, undtagen i overensstemmelse med denne Tillægsaftale, Databeskyttelseslovgivningen eller på Handlens anmodning;
underrette Handlen inden for tre (3) Arbejdsdage, hvis den modtager en anmodning fra en registreret og give Handlen rimelig samarbejde og bistand i forbindelse med en sådan anmodning fra en registreret;
sikre, at kun personer, der er autoriseret af Processoren, behandler Handlens Personoplysninger, og at sådanne personer er underlagt bindende forpligtelser til at opretholde fortroligheden af Handlens Personoplysninger; og
uden unødig forsinkelse efter at have opdaget et Databrud:
underrette Handlen om Databruddet;
give Handlen detaljerne og beskrive de sandsynlige konsekvenser af Databruddet i overensstemmelse med informationskravene specificeret i Artikel 33 i GDPR; og
give Handlen enhver rimelig samarbejde og bistand.
Processoren skal være berettiget til at opkræve Handlen for dens bistand
når Handlen anmoder om Processorens bistand for at overholde Databeskyttelseslovgivningen;
ved en anmodning fra en registreret; eller
under et Databrud (medmindre Databruddet er direkte tilskrevet Processoren), til Processorens standardpriskort, medmindre parterne skriftligt aftaler andet.
Scenarie 2 – Processoren fungerer som den Dataansvarlige
Processoren vil overholde Databeskyttelseslovgivningen i forbindelse med alle Handlens Personoplysninger, som Processoren behandler som den Dataansvarlige. Processoren kan behandle Handlens Personoplysninger som den Dataansvarlige, når den bestemmer, hvilke Personoplysninger der skal indsamles og behandles, og formålene med midlerne, som Personoplysningerne behandles til:
for at levere tjenesterne under Aftalen; eller
for at overholde sine egne professionelle forpligtelser.
Processoren kan fungere som den Dataansvarlige, når den:
behandler Personoplysninger fra Handlens repræsentanter eller personale for at levere Tjenesterne; eller
registrerer e-mails og opkald fra Handlen, personalemedlemmer, underleverandører eller Handlens slutbrugere i forbindelse med levering af Tjenesterne (inklusive e-mails og opkald til dets Servicesupportteam). Processoren vil gøre det med henblik på at levere Tjenesterne til Handlen, til trænings- og kvalitetsformål og for at føre en registrering af de leverede Tjenester til Handlen.
Medarbejdere
Hver part skal tage rimelige skridt for at sikre pålidelighed og tilstrækkelig uddannelse om alle gældende krav i Databeskyttelseslovgivningen af alle sine medarbejdere, der har adgang til Handlens Personoplysninger.
Garanti
Hver part garanterer over for den anden, at den vil overholde alle gældende krav i Databeskyttelseslovgivningen og at den vil behandle Handlens Personoplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelseslovgivningen.
Processoren garanterer, at den, under hensyntagen til den teknologiske udvikling og omkostningerne ved implementering af eventuelle foranstaltninger, vil:
tage passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling, og utilsigtet tab eller ødelæggelse af, eller skade på, Handlens Personoplysninger;
sikre et sikkerhedsniveau, der er passende til den skade, der kan opstå som følge af sådan uautoriseret eller ulovlig behandling eller utilsigtet tab eller ødelæggelse af, eller skade på Handlens Personoplysninger og karakteren af de data, der skal beskyttes; og
tage rimelige skridt for at sikre overholdelse af de valgte tekniske og organisatoriske foranstaltninger.
Ansvar og Erstatning
Ansvarsbegrænsningerne og udelukkelserne under Aftalen, herunder men ikke begrænset til Klausulerne 12 og 13.1, gælder for ethvert ansvar eller erstatningskrav i henhold til denne Tidsplan.
Handlen anerkender, at Processoren er afhængig af Handlen for retning vedrørende omfanget af, i hvilken grad Processoren har ret til at bruge og behandle Handlens Personoplysninger. Følgelig er Processoren ikke ansvarlig for krav fremsat af en registreret eller en regulator som følge af en handling eller undladelse fra Processorens side, i det omfang en sådan handling eller undladelse skyldes Handlens instruktioner, eller det er baseret på unøjagtige, forkerte eller ufuldstændige data eller oplysninger leveret af Handlen.
Med forbehold af afsnit 5.1 og 5.2 ovenfor skal Processoren skadesløsholde Handlen mod alle forpligtelser, omkostninger, udgifter, skader og tab, som Handlen lider eller pådrager sig som følge af Processorens overtrædelser af Databeskyttelseslovgivningen.
Uanset Klausul 13.2 (Erstatning) i Aftalen skal Handlen skadesløsholde Processoren mod alle forpligtelser, omkostninger, udgifter, skader og tab, som Processoren lider eller pådrager sig som følge af eller i forbindelse med Handlens overtrædelser af Databeskyttelseslovgivningen.
Udnævnelse af Underbehandlere
Handlen giver hermed generelt Processoren tilladelse til at udpege Underbehandlere med henblik på at levere Betalingsbehandlingstjenesterne, forudsat at:
Underbehandlerens kontrakt er på vilkår, der stort set svarer til dem, der er angivet i denne Tidsplan; og
Processoren forbliver fuldt ansvarlig for alle handlinger eller undladelser fra en hvilken som helst Underbehandler, der er udpeget af den i henhold til dette afsnit.
Handlen giver hermed udtrykkeligt Processoren tilladelse til at engagere enhver Processor Tilknyttet som en Underbehandler, hvis denne Processor Tilknyttede er involveret i leveringen af Betalingsbehandlingstjenesterne.
Ud over de Underbehandlere, der er engageret i henhold til afsnit 6.1, har Processoren ret til at engagere yderligere eller erstatte Underbehandlere, under forudsætning af:
bestemmelserne i afsnit 6.1 ovenfor anvendes; og
Processoren underretter Handlen om den yderligere eller erstatningsunderbehandler.
Returnering eller Destruktion af Handlens Personoplysninger
Med forbehold af afsnit 7.2 nedenfor skal Processoren, efter Handlens valg, slette eller returnere alle Handlens Personoplysninger til Handlen efter afslutningen af leveringen af Tjenesterne vedrørende Behandlingen. Handlen skal være ansvarlig for at arrangere en sikkerhedskopi af sådanne Handlens Personoplysninger før afslutningen af leveringen af Tjenesterne.
I tilfælde af, at Handlen kræver, at Processoren returnerer Handlens Personoplysninger, er Processoren berettiget til at opkræve Handlen for denne service til Processorens standardpriskort.
I tilfælde af, at Processoren er pålagt ved gældende lov at opbevare alle eller en del af Handlens Personoplysninger (f.eks. til skatte- og/eller regnskabsformål) skal Processoren kun opbevare sådanne data, så længe det er påkrævet eller nødvendigt. Bestemmelserne i dette DP-tillæg skal fortsat gælde for alle Handlens Personoplysninger, som Processoren opbevarer i henhold til dette afsnit.
Revisioner
Processoren skal gøre en rimelig indsats for at stille alle oplysninger til rådighed for Handlen, der er nødvendige for at demonstrere overholdelse af dens forpligtelser som en Databehandler i henhold til Databeskyttelseslovgivningen og give Handlen eller Handlens udpegede revisorer mulighed for at udføre revisioner af databeskyttelsesoverholdelse på vilkår, der er aftalt af parterne, der handler rimeligt og i god tro.
Overførsler af Handlens Personoplysninger Uden for EØS
I tilfælde af, at Processoren overfører nogen Handlens Personoplysninger til et land uden for EØS, som EU-Kommissionen ikke har truffet en positiv afgørelse om tilstrækkelighed for, skal Processoren sikre, at der er tilstrækkelig beskyttelse og passende sikkerhedsforanstaltninger på plads for en sådan overførsel af Handlens Personoplysninger i overensstemmelse med gældende Databeskyttelseslovgivning. Sådan tilstrækkelig beskyttelse og passende sikkerhedsforanstaltninger kan omfatte indgåelse af Standardkontraktbestemmelser med Handlen.
Datasubjekter
De personoplysninger, der overføres, vedrører følgende kategorier af datasubjekter (venligst specificer):
Handlens personale og ledelsespersoner samt Kunder
Kategorier af data
De personoplysninger, der overføres, vedrører følgende kategorier af data (venligst specificer):
fornavn, efternavn, titel, fødselsdato, nationalitet, fødested, fuld adresse, kontaktoplysninger inklusive e-mailadresse, forretnings telefonnummer og faxnummer.
Særlige kategorier af data (hvis relevant)
De personoplysninger, der overføres, vedrører følgende særlige kategorier af data (venligst specificer):
N/A
Behandlingsaktiviteter
De personoplysninger, der overføres, vil være underlagt følgende grundlæggende behandlingsaktiviteter (venligst specificer):
Levering af betalingsbehandlingstjenester til Handlen, supporttjenester og andre tilknyttede tjenester.
Varighed af behandlingen af personoplysninger Processoren vil behandle personoplysninger i hele Aftalens løbetid, inklusive en udgangsperiode (hvis nogen), og derefter, så længe Processoren er pålagt at behandle personoplysningerne i henhold til gældende lovgivning.
Overførsel af personoplysninger uden for EØS eller uden for et tilstrækkeligt land eller sektor Processoren vil overføre Handlens personoplysninger til lande uden for EØS. Processoren vil dog altid sikre, at der er tilstrækkelig beskyttelse og passende sikkerhedsforanstaltninger på plads for en sådan overførsel i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.


Sidst revideret i Januar 2024